Mürüvvet İsteme Duası

Mürüvvet İsteme Duası

Mürüvvet İsteme Duası

Türkçe Okunuşu:

Allâhumme enzil aleynâ devleten min devletike, ve kudreten min kudretike. Ve niğmeten min niğmetike. Ve rızken min rızkike ve mâlen min mâlike ve hazineten min hazinetike ve sırren min sırrıke ve sitren min sitrike ve bereketen min bereketike.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, devletinden bize devlet, kudretinden bize kudret, nimetlerinden bize nimet, rızkından bize rızık, malından bize mal, hazinelerinden bize hazine, sırrından bize sır, perdenden bize perde ve bereketinden bize bereket ver Allah’ım

Açıklama:

Allah’tan devlet istemek büyük isteklerden birisidir. Kulunun başına devlet konduran Allah’tır. O’nun kondurduğu devlet kuşunu kimse uçuramaz, uçan devlet kuşunu da kimse yeniden elde edemez.

Haktan yardım istemek bizim vazifemizdir. O’nun yardımı olmadıkça, hiç bir şeyin meydana gelmesine imkân yoktur. Öyle ise daima yardımı ve kudreti O’ndan dilemeliyiz ve yukarıdaki duâyı tekrar tekrar okumalıyız.

Rabbimizin nimetlerinin sayısı yoktur. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen, hissedilen ve edilemeyen bütün nimetler O’nun tarafından verilmektedir. Bunları görmek ve bilmek bizim vazifemizdir. Bunlara karşı şükretmek bizim görevimizdir. Şükürsüz insan nankördür. Nankör insanı Allah sevmez. Yapılan milyarlarca iyilikleri unutmamak lâzımdır.

Mevlâdan ayrıca rızık istemek de vazifemizdir. Bu duada o da vardır. Boğazdan aşağı indirilen bütün lokmalar helâl olsun haram olsun rızık sayılmaktadır. Fakat esas olan Allah’tan helâl rızık istemektir.

Rabbimizin bol hazinesinden de çeşitli isteklerimiz vardır. O’nun hazinesinden zerre kadar hissemiz olursa, artık bizim için esef yoktur. Çünkü manevî hazine bitmez ve tükenmezdir. Herşey biter, fakat O’nun hazinesi bitmez. Onu isteyelim ve bize nasip olmasını dileyelim.

Helal Mala Kavuşma Duası

Helal Mala Kavuşma Duası

Helal Mala Kavuşma Duası

Türkçe Okunuşu:

Allâhumme innîeûzü bike min f’ıtnetinnâri ve min azâbinnâr. Ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzu bike min azâbilkabri ve eûzû bike min fitnetil ginâ ve eûzü bike min fitnetil fakri ve eûzü bike min fitnetil Mesîhid-Deccal

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, cehennem fitnesinden, azabından Sana sığınırım. Kabrin fitnesinden, kabrin azabından, zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden Sana sığınırım. Mesih Deccâl’in fitnesinden de Sana sığınırım Allah’ım.

Açıklama:

Bu duâ da helâl yollardan zenginlik istemek ve fakirlikten kurtulmak için okunur. Ayrıca cehennemden korunma, azabından uzaklaşma ve kabrin fitnesinden ve azabından kurtulmak için de okunur. Ayrıca Deccâl’in şerrinden korumak ve ondan kurtulmak için de okunur.

Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulma Duası

Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulma Duası

Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulma Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî eûzü bike minel cebni vel-buhli

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım.

Açıklama:

Korkaklık, müslümana yakışmayan kötü bir haslettir. Ancak Allah’tan korkmak lâzımdır. Cimrilik ise Kur’an’da bir çok âyetlerle yasaklanmıştır. Cimri insanı ne Allah, ne melekler ve ne de peygamberler ve ne insanlar sevmez. Bu kötü halden Allah’a sığınmamız lâzımdır.

CimrilikVeKorkakliktanKurtulmaDuasi2

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî eûzübike min galebetti’d-deyni ve kahri’-ricâli

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, fazla borçlanmadan ve kişilerin tahakkümünden Sana sığınırım.

Servet İsteme Duası

Servet İsteme Duası

Servet İsteme Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innâ nes’elükelhüdâ vettukâ vel-afâfe vel-ğınâ.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Senden hidâyet, takva, iffet ve helâl yoldan servet isterim.

Açıklama:

Burada hidâyet, takva, iffet ve zenginlik isteniyor.

Cenaze Namazı Duası

Cenaze Namazı Duası

Cenaze Namazı Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahummağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve unsânâ.

Allahumme men ahyeytehu minnâ fe ahyihi alel îman. Ve min teveffeytehu minnâ feteveffehu alel-islâm. Ve husse hâzel meyyiti bir-ravhi verrâhati verrahmeti vel-mağfireti verridvân.

Allahumme in kâne muhsinen fezid fi ihsânihi ve in kâne musîen fetecâvez anhu ve lakkihil emne vel buşrâ vel kerâmete vezzülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Türkçe Anlamı:

Ey Allahım; dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla Rabbim. Bizden yarattığını İslâm üzerine yaşat. Bizden öldürdüğünü, iman üzerine öldür. Bu ölüye huzur, rahat, mağfiret ve rıza ihsan buyur. Allah’ım, eğer bu iyi ise, iyiliklerini artır, günahkâr ise günahından geç. Bunu güven, müjde, ikram, yakınlık ile karşıla. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bunu yap.

Ölen kadın ise yukarıdaki duanın bir bölümü şöyle okunur:

cenaze_kadin

Türkçe Okunuşu:

Ve husse hâzihil meytite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti ver-rıdvân. Allahumme inkânet muhsineten fezid fi ihsaniha ve inkânet müsîeten fe tecâvez anha ve lakkıhel emne vel büşrâ vel keramete vez-Zülfâ bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Ölen çocuk ise şu duâ okunur:

cenaze_cocuk

Türkçe Okunuşu:

Attahummec’alhu lenâ feratan vec’alhu lenâ ecren ve zuhren vec’alehu lenâ şâfî’an, müşeffe’an.

Türkçe Anlamı:

Rabbim, onu bize önden gönderilmiş bir sevap, bizim için bir âhiret sermayesi yap. Onu bize şefaatçi eyle.

Açıklama:

Çocuk cenâzesini kılmak çocuk için değil, bizim için bir şifa kaynağıdır. Çocuklar bizim rahmete kavuşmamıza sebepdirler.

Cenaze kız çocuğu ise okunacak duâ şudur:

cenaze_kizcocugu

Türkçe Okunuşu:

Allahummec’alha lenâ feratan vec’alha lenâ ecran ve zuhran vec’alha lenâ şâfi’atan ve müşeffe’atan.

Açıklama:

Allah’ın lütuf ve mağfiretini celb etmek için cenâzeler bir fırsattır. Allah’ın rahmeti çocuk cenazesi kılanların üzerindedir. Cenab-ı Hak bizleri onların sayesinde afv ve mağfiret buyuracaktır. Hepimiz için bu lütuflardan faydalanmak icab eder. Allah hepimizi lütfü mağfiretine mazhar buyursun, âmin.

Hacet Namazı Duası

Hacet Namazı Duası

Hacet Namazı Duası

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme innî es’elüke, Yâ Rabbe külli şey’in veyâ halika külli şey’in veyâ âhire külli şey-in veya âlimen bikülli şey’in. İnnî es’elüke bi kudretikelletî kadderte biha alâ külli şey’in, Heblenâ külle şey’in ve edhilnel cennete bilâ şey’in, velâ tes’elnâ an şey’in fe ene lâ es’elüke şey’en minel eşyayi. Yâ kâdiyel Hâcât, ikdı hâcetî bi izzetike ve azametike ve lütfike ve keremike yâ Kerîmü bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Lâ ilâhe illallahu ilâhen vâhiden ve nâhnü lehû müslimûn. Velhamdülillahi Rabbil âlemin

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim Allah adıyla. Ey Allah’ım, Senden isterim. Zira Sen herşeyin Rabbi ve her şeyin yaratıcısısın ve herşeyin sonusun. Herşeyi bilensin. Herşeyi takdir edensin. Kudretin hakkı için Senden isterim. Herşeyi bana hibe et, bir şey istemeden beni cennetine koy. Eşyadan bir şey istemiyorum, ancak Senin izzetinle benim ihtiyaçlarımın teminini istiyorum. Azametin, lütfün, keremin hakkı için ey kerim olan Allah, rahmetinle bana merhamet et. Zira Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, biz hepimiz Sana itaat eder ve Sana teslim oluruz. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a lâyıktır.

Açıklama:

Hâcet duâsı çok makbul bir duâdır, herhangi bir istek için hâcet namazı kılınır, arkasından bu duâ yapılır. Büyüklerimiz tarafından tecrübe edilmiş bir namazdır. Peygamberimiz bu hâcet duasını okumuş ve namazını kılmıştır. Bizlere de bu hususta çeşitli tavsiyeleri vardır.

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazın Arkasından Okunacak Dua

Namazın Arkasından Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Elhamdü lillâhi Rabbil âlemine vel âkibetü lil müttâkîn, vessalâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Allâhumme Rabbena yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetena ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatina ve temmim taksirâtinâ velâ tadrib bihâ vücûhenâ yâ Mevlânâ.

Allâhumme sellimnâ ve sellim dinenâ velâ teslüb vaktennez’i imânenâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhamuna verzuknâ hayreddünyâ vel âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâli.

Allâhumme inneke afuvvun, tühibbül af ve fa’fü annâ yâ hafiyyel eltâfi neccinâ mimma nehâf.

Allahumme’rzuknâ hifzel mürselîne ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keremike yâ Ekremel Ekremîne ve bi rahmetike ya Erhamerrâhimîne.

Allâhumme innâ nes’elüke fikhen fiddini ve ziyadeten fil ilmi ve kifâyeten firrızki ve sıhhaten fil bedeni ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve âkibeten fiddünya vel âhireti.

Allâhumme Rabbenâ âtina fid dünya haseneten ve fil âhireti hâseneten ve kınâ azâbennâr.

Allâhumme Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lil mü’minine yevme yekûmül hisab.

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi Rabbil âlemine.

Türkçe Anlamı:

Bütün âlemlerin sahibi olan Allah ‘a hamd olsun. Sonuç, Allah ‘tan korkanlarındır. Salât ve selâm, Peygamberimiz Muhammed Mustafa efendimizin üzerine olsun, O’nun âl ve ashabının üzerine de olsun.

Rabbimiz, namazımızı, orucumuzu, kıyamımızı, okuduğumuzu, rükûumuzu, secdelerimizi, oturuşumuzu, ettehiyyâtımızı, teşbihimizi, tehlilimizi, yalvarışlarımızı kabul buyur Allah’ım.

Bizim noksanlıklarımızı tamamla, yaptığımız ibâdetlerimizi yüzümüze çarpma Rabbimiz.

Allah’ım; bizi, dinimizi koru, öleceğimiz anda bizi imandan mahrum kılma, merhametsizleri bize musallat eyleme.

Dünya ve âhiret hususunda bize hayır ihsân et. Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin.

Ey hep hâlleri döndüren Rabbimiz, bizim hâlimizi en güzel hâle döndür.Allah’ım, Sen afvedicisin, affı seversin, bizi affeyle.

Ey gizli lüfutlar sahibi; bizi korktuklarımızdan emin kıl. Ey Allah’ım, bize kereminle, rahmetinle peygamberlerin muhafazasını Peygamberlerin ilhamını ve velilerin anlayışını ihsan eyle.

Allah’ım; biz Sen ‘den dinde ince anlayış, çok ilim, yeterli rızık ve beden sağlığı istiyor, ölmeden önce tevbe nasib etmeni, rahat bir ölüm ile dünya ve ahiret işlerinin hayırlı sonuçlarını diliyoruz.

Allah’ım, ey Rabbimiz; bize dünya ve ahirette iyilik ver, ateşin azabından bizleri koru.

Allah ‘ım; beni, ana babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla ya Rabbi.

İzzet sahibi Rabbin, o kâfirlerin vasfettiklerinden münezzehtir, yücedir. Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.