İftar Duası

İftar Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü. Ve savmel ğadi min şehri ramazane neveytü. Fağfirli ma kaddemtü vema ahhartü. Ya vasiğal mağfireti, iğfirli ve livalideyye ve lil mü’minine yevme yekumül hisab.

Türkçe Anlamı:

”Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve sana güvendim. Senin verdiğin rızkınla iftar ettim. Yarınki Ramazan orucuna da niyet ettim. Rabbim, evvel yaptıklarımı, sonraya bıraktıklarımı yani yapmış olduğum günahlarımı bağışla.
Ey rahmeti bol olan (Allah’ım), beni, ana ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. ”

Açıklama:

İftar Duası nın başka şekilleri de vardır. Fakat bunun daha şümüllu olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bu duada iftar ve orucun ancak Allah için yapıldığı, O’na dayanıldığı, O’ndan başkasından rızık istenmediği gibi hakikatler mevcuttur. Ramazan orucunu bozmak üzere iftar sofrasına oturmak ne kadar zevkli bir şeydir, bunu tarif etmek mümkün değildir. Nitekim Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: ” İnsanın iki sevinci vardır: Birisi, iftar sofrasındaki sevinci, ikinciside ahirette Allah’a kavuştuğu andaki sevinci olacaktır.” buyurdu.

Fakirlikten Kurtulma Duası

Fakirlikten Kurtulma Duası

Fakirlikten Kurtulma Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme Rabbessemâvati ve Rabbel arşil azîm. Rabbena ve Rabbe külli şey’in. Münzilettevrâti vel incili vel kur’an. Fâlikal habbi vennevâ. Eûzübike min şerri küllî şey’in, ente âhizun binâsiyetihi. Entel evvelü feleyse kableke şey’ün ve entel âhiru feleyse ba’deke şey’ün. Ve ente’z-zâhiru feleyse fevkake şey’ün ve entel bâtınu feleyse dûneke şey’ün. Akdi annaddeyne ve ağninî minel fakri.

Türkçe Anlamı:

Ey yedi kat göklerin ve Arşı Azîm’in Rabbi. Tevrat, İncil ve Kur ‘an’in Rabbi olan Allah. Buğdayı ve içindeki çekirdeği halkeden Allah. Herşeyden Sana sığınırım. Zira Sen onunla beni muhafaza ediyorsun. Sen Evvel’sin, Senden evvel hiç bir şey yoktur. Sen Âhir’sin, Senden sonra hiç bir şey yoktur. Sen Zâhir’sin, Senin üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Sen Bâtın’sın, Senden daha gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu öde ve Sen beni fakirlikten kurtar Rabbim.

Açıklama:

Bu duâ fakirlikten kurtulma duâsıdır. Fakirlik bir bakıma iyi, bir bakıma iyi değildir. Çünkü fakirlik şeytana mahsustur. Çok insan fakirliğinin yüzünden dininden olmuştur, beş kuruşluk bir menfaati için dininden olmuştur. Yalan yere şahitlik yapmıştır, buna benzer bir çok olaylar vukua gelmiştir. İşte bütün bunlar fakirliğin yüzünden meydana gelmiştir. Öyle ise Hakka sığınmak ve hakkımızda hangisi hayırlı ise onu istemek lâzımdır.

Haram Kazanç’tan Kurtuluş Duası

Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası

Kazancın Fitne Olmasından Kurtuluş Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî eûzü bike min fitnetinnârı ve min azâbinnâri ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzü bike min fitnetil ğinâ ve eûzübike min fitnetil fakri ve eûzübike min fitnetil Mesihi’d-Deccâl.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım; ateşin fitnesinden ve onun azabından sadece Sana sığınıyorum. Mezarın fitnesinden ve onun azabından Sana sığınırım. Zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden Sana sığınırım. Deccâl’in fitnesinden de Sana sığınırım.

Açıklama:

Bu duâ cidden çok özlü ve içli bir duâdır. Aynı zamanda en korkulu yerlerden Hakka sığınma konuları vardır. Meselâ: Cehennem ateşinden, çünkü bu ateşten sığınmamız için Kur’an’da bir çok uyarılar vardır. Kabir azabından ve fitnesinden de sığınma cidden çok önem taşımaktadır. Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurur: “Her kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Onu biz kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. Zenginliğin getirdiği taşkınlıktan Allah’a sığınmak lâzımdır. Çünkü âhir zamanın en büyük fitnelerinden birisi de mal fitnesidir.

Sihiri Bozmak İçin Okunacak Dua

SihiriBozmakIcinDua

Türkçe Okunuşu:

Velâ yuflihussâhirü haysü etâ. Min şerrinneffasâti fîl-ukad

Türkçe Anlamı:

Sihirbaz nerde olsa umduğuna eremez.
“De ki: Düğüm bağlayarak efsun üfüren falcıların şerrinden Sana sığınırım.

Açıklama:

Sihir yapmak, büyük günahlardan sayılmıştır. Bunu yapanların âkıbetleri hüsrandır. Sağlam insanı yataklara düşürmek veyâ onu deli haline sokmak ne büyük bir cinâyettir. Sihri inkâr etmek doğru değildir. Çünkü sihir hakkında Kur’anda bir çok âyet-i ilâhi vardır. Hazreti Musa’nın döneminde ve onlardan sonraki dönemlerde çok çeşitli sihirler yapılmıştır. Kur’an bunlardan haber vermekte ve Peygamberimize sihir yapanların şerrinden kendisine sığınılması gerektiğini bildirmektedir. Cenab-ı Hak bizleri sihirbazların şerrinden korusun. Âmin.

İzzet ve Şeref İçin Okunacak Dua

İzzet ve Şeref İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Tüizzü men teşâu ve tüzillü men teşâü. Kad ca’alallahu li külli şeyin kadrâ.

Türkçe Anlamı:

Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, kimi dilersen onu alçaltırsın.

Allah herşey için bir ölçü koymuştur.

Açıklama:

İzzet ve şeref Allah’tandır. Allah’ın değer vermediği kula, insanların değer vermesi mezar kapısına kadar geçerlidir. Bunun için Allah dilediğini üstün ve dilediğini zelil kılar. Ölçü O’nun elinde değer O’nun kudretindedir. Kim ki Allah’tan hem dünyada ve hem de âhirette değer isterse şu yukardaki âyetleri okusun ve Rabbine sığınsın.

Evlat İstemek İçin Dua

Evlat İstemek İçin DuaTürkçe Okunuşu:

Feheblîmin ledünke veliyyâ. Yerisünî ve yerisü min âli Yâkûb. Yuhricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm.

Türkçe Anlamı:

Binaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et.

Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun.

Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için.

Açıklama:

Yukardaki âyetler duâ makamında okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye yaramaktadırlar. Çünkü Zekeriya aleyhisselâm Rabbine böyle duâ eylemiştir. Bu bakımdan bizlerin de bu çeşit sıkıntısı olduğu zaman bu âyetlerle duâ etmemiz menfaatimiz icabıdır.

 

Rızık istemek için okunacak Dua

Rızık istemek için okunacak Dua

 

Türkçe Okunuşu:

Ve terzuku men teşâu bi gayri hisâb. Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin. Febteğu indellâhirrizka. Ve a’tednâ lehâ rızkan kerimen. İnnellâhe hüvel ganiyyül hamîd.

Türkçe Anlamı:

Sen kime dilersen ona sayısız rızık verirsin.

Kendilerine hiç bir fenalık dokunmaksızın Allah’ın nimet ve inayetiyle geri döndüler.

Allah’tan rızkınızı isteyin.

Hem biz ona çok şerefli bir rızık da hazırlamışızdır.

Muhakkak Allah zengindir ve Hamiddir.

Açıklama:

Bu âyetler Mevlâ’nın lütuf ve kereminin sonsuzluğunu bildiriyor ve ilâhî lütfün nâmütenahî olduğunu açıklıyor. Rabbimizin bir sıfatı da “Râzık”dır. Kendisi herkese rızık verendir. Bu âyetlerin okunması rızkı verene şükretmek demektir. Çünkü rızık büyük bir lütufdur. Rızkını bulamayan ve durmadan arayanın hali perişandır. Rızkı ancak Allah verir, insan insana rızık veremez. Halâl kazanç ve haram kazancın ismi rızıktır. Boğazdan aşağı geçirilen her lokma ve yemek rızıktır. Fakat müslüman, helâlini alıp haramını bırakmakla yükümlüdür.