Yağmur Duası için Atın Alnına Asılacak Dua

Yağmur Duası için Atın Alnına Asılacak Dua

Yağmur Duası için Atın Alnına Asılacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,
Fefetehna ebvâbessemai bi mâin münhemir ve feccernel arda uyûnen feltekal mâu alâ emrin kad kudir.

Açıklama:

“Biz de duasını kabul ettik, gök kapılarını açtık, şarıl şarıl sular akıttık. Yeri yarıp pınarlar fışkırttık. Artık takdir olunan bir iş için sular birbirine kavuştu.”

Bu duanın şümulu çok büyüktür, tesiri sonsuzdur. Bu dua daha ziyade yağmur dualarında okunmaktadır.
Yağmur duasının daha birçok şartları vardır. Yukarıdaki duayı atın alnına asmak suretiyle Haktan rahmet istenecektir.

Doğumu Kolaylaştırma Duası

Doğumu Kolaylaştırma Duası

Doğumu Kolaylaştırma Duası

Türkçe Okunuşu:

Bismikellahumme ünşidüküm, yâ ma’şerelcinni, billâhil ferîdiddâfi’i el-Vâfi, en tetrükû hâmile kitâbî hâzâ fulânu’bnu fulân, ev fulânete binti fulânin.
Bismillahi ve elkat mâ fiha ve tehallet, ve ezinet li Rabbiha ve hukkat, âhiyyen, şerâhiyyen.
Bismillahirrahmanirrahim, Yâ hâlikannefsi minennefsi veya muhlisennefsi minennefsi veya muhricennefsi minennefsi.

Açıklama:

Bu dualar çocuk yapacak kadınlar için okunur, tecrübeleri yapılmıştır. Bu itibarla sancılanan kadının üzerine okunur. Yahutta, bu ayetleri yazıp suyunu içmekte şifadır. Her iki yönde şifa umulur. Ancak sağlam itikad etmek şarttır.

Çirkin Rüya Görmeme Duası

Çirkin Rüya Görmeme Duası

Çirkin Rüya Görmeme Duası

Türkçe Okunuşu:

Uîzüküma bi kelimâtillâhi’t-tâmmati min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetîn.

Açıklama:

Yatarken bu duayı yedi defa okuyunca iyi rüya görmek ve çirkin rüyalardan korunmak mümkün olacaktır. Bu dua ile birlikte üç ihlas, Kul euzü bi Rabbil-felak ile, Kul euzü b Rabbinnas surelerini okumak, bunalmış fikirleri aydınlatır ve hayal hazinesini parlatır, rüyalar parlak görünür.

Cafer-i Sadık’ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası

Cafer-i Sadık'ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası

Cafer-i Sadık’ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahumme, ya uddeti inde şiddeti veya avni inde kürbeti, uhrusni bi aynikelleti la tenâmü vekfünni bi rüknikellezi lâ yürâmu, verhamni bi kudretike aleyye felâ ehlüke ve ente recâi. Allahumme inneke ekberü ve ecellü ve akdirü mimma ehâfü ve ahzeru, Allahumme bike edreu fi nahrihi ve esteizü bike min şerrihi.

Açıklama:

Bu duanın fazileti çok büyüktür. Hz. Caferi Sadık bu duayı ehli imana şiddetle tavsiye etmiş ve bilhassa sıkıntı zamanlarında sabah-akşam okunmasını tenbih eylemiştir.

Şiddet ve meşakkat anında, sancılanma ve daralma vakitlerinde ve bilhassa kalp sıkıntısı olduğu zamanlarda okunması tavsiyeye şayandır.

Allah’ın rahmetine sığınmak, gece vakitlerinde kalkıp bu duayı tekrar tekrar okumak çok faydalıdır. Büyük veliler ve alimler, bu duayı tecrübe ettiklerini söylüyorlar ve temiz itikatlarının karşılığını bulduklarını anlatıyorlar.

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua

Düşman Şerrinden Kurtulmak

Düşman Şerrinden Kurtulmak

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,
Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirine ve zulmizzâlimine ve keydil ümerâil hâsidine ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdü lillahi rabbil âlemin.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanın kötülüklerinden beni muhafaza et. Kahredicilerin şerrinden sana sığınırım. Zalimlerin zulmünden ve hasetçilerin hasedinden sana sığınırım. Eşkiyaların ve müfsitlerin ve kötü kimselerin fenalıklarının şerrinden sana sığınırım. Alemlerin rabbine hamdü sena ederim.

Açıklama:

Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu dua tecrübe edilmiş dualardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkıyaların baskınından korunmak için bu dua okunmalıdır. Büyüklerimiz bu duayı bu gibi önemli hadiseler anında okumuşlar ve hakka sığınmışlardır.

Düşman Şerrinden Kurtulmak Ayrıca hased edenlerin hasedliklerinden kurtulmak için de yine bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. İlk defa hased eden şeytan olmuş ve bu sebepe Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Hz. Adem’i hazmedememiş, “Ben ateşten, o topraktan yaratılmıştır, ben ondan hayırlıyım.” demek istemiş ve ilk hased kapısını o mel’un açmıştır.

Dünyada meydana gelen kötülüklerin çoğunun hasetlikten meydana geldiklerine şüphe yoktur. Yüce Allah peygamberimize Felak sûresinde Rabbine sığınmasını tavsiye etmiş ve bu sığınmaların sonunda da, “Hased edenlerin şerrinden sana sığınırım, Allahım” demesini istemiştir.

Şifa için Okunacak Dua

Şifa için Okunacak Dua

Şifa için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbıl kulûbi ve devâiha ve âfiyetil ebdâni ve şifâiha ve nûril ebsâri ve ziyâiha.

Açıklama:

Bu dua daha ziyade hastalıklara okunan bir duadır. Aynı zamanda bir salatü selamdır. Bu duayı Resül-ü kibriya çok sık okur ve gelenlere okumak tavsiyesinde bulunurdu. Kalblerin temizlenmesi, tedavi edilmesi ve parlaması, vücudun her çeşit ağrı ve sızılardan korunması ve şifayab olması, gözlerin kapalılıktan ve şehvetle etrafa bakmasından önlenmesi istenmektedir. Cidden insana gözleri hem dost hem düşmandır.

Nitekim Allah c.c. İsra sûresinde: “Muhakkak gözler, kulaklari gönüller (yaptıklarından) kıyamette mes’uldürler.” buyurmaktadır.

Muhiddin-i Arabi’nin Duası

Muhiddin-i Arabi'nin Duası

Muhiddin-i Arabi’nin Duası

Türkçe Okunuşu:

Ya Kâdiru, ya Zâhiru, ya Bâtınü, ya Latîfü, ya Habîrü, kavlihül hakku ve lehül mülke yevme yunfehu fissûr, Âlimül gaybi veşşehâdeti ve huvel Hakîmul Habîr.

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey kudret sahibi olan Allah, ey herşeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey herşeyden haberdar olan (Allah). O’nun sözü doğrudur. Sûra üfürüldüğü vakitte ululuk ona mahsustur. Hazır ve gaibin ilmi O’nun katındadır. Zira O, hem Hâkim ve hem de Habîrdir.

Açıklama:

Cenabı Hakkın güzel isimlerinden birkaç önemli isimlerde bu duanın içindedir. Büyük islam alimlerimizden ve bilhassa tasavvuf sahasında imam denilecek nitelikte bulunan Muhiddin-i Arabi hazretlerinin bu duası sığınılacak ve okunacak bir duadır. Ehli olanlar ve biraz manaya aşina olan kimseler bu duayı okurken onda olan halaveti anlayacaklardır. Ahiretteki rezaletten sığınılmakta ve bize de bir nümune halinde gösterilmektedir.