Marufu Kerhi Hazretlerinin Hacet Duası

Marufu Kerhi Hazretlerinin Hacet Duası Marufu Kerhi Hazretlerinin hacet duası. Hasbiyallâhü li dînî* Hasbiyallâhü li dünyâye* Hasbiyallâhül kerîmü li mâ ehemmenî* Hasbiyallâhül halîmül kaviyyü li men beğâ aleyye* Hasbiyallâhüş şedîdül kaviyyü li men beğâ aleyye* Hasbiyallâhüş şe-dîdü li men kâdenî… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , ,

Kelimei Tevhidin Havassı

Kelimei Tevhidin Havassı Kelimei Tevhidin Havassı. Rivayet edildiğine göre bir kimse (70.000) yetmiş bin defa “Lâ ilâhe illellâh” derse, Allah Teala onu cehennemden azat eder. Allah’ın Resulü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki: “İhlas ölçüleri dahilinde “Lâ ilâhe illellâh” diyen… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , ,

“LEKAD CAEKÜM RASÛLÜN MİN ENFÜSİKÜM AZİZ” Ayetinin Havassı

“LEKAD CAEKÜM RASÛLÜN MİN ENFÜSİKÜM AZİZ” Ayetinin Havassı “LEKAD CAEKÜM RASÛLÜN MİN ENFÜSİKÜM AZİZ” Ayetinin Havassı Bismillâhirrahmânirrahıym* Le kad câeküm rasû-lün min enfüsiküm azîz, aleyhi mâ anittüm hariysun aleyküm bil mü’minine raûfün rahıym* Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , ,

Ebül-Vefa Hazretlerinin Kelimei Aşere Hizbi

Ebül-Vefa Hazretlerinin Kelimei Aşere Hizbi Ebül-Vefa Hazretlerinin Kelimei Aşere Hizbi. Bismillâhirrahmânirrahıym* Allâhümme innî a’ded-tü li külli hevlin elkâhü fîd dünyâ vel âhırati lâ ilâhe illellâh* Ve li külli hemmin ve ğammin mâşâellâh* Ve li külli nı’metin elhamdü lillâh* Ve li… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , ,

Allah Teala’nın 99 Mübarek İsimleri ve Hususiyetleri

Allah Teala’nın 99 Mübarek İsimleri ve Hususiyetleri Allah Teala’nın 99 mübarek isimleri ve hususiyetleri. Allah’a, Resulü’ne ve O’nun koyduğu yasalara tüm olarak inanan kimse bilmelidir ki; zikirlerin en yücesi Rabbi-mizin mübarek isimlerini İSM-İ A’ZAM niyeti ile okumaktır. “Bu mübarek 99… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Manevi Yönden İnsanın Tekamül Edebilmesi İçin Esmai Hüsna’dan Nasıl Yaralanmalıdır?

Manevi Yönden İnsanın Tekamül Edebilmesi İçin Esmai Hüsna’dan Nasıl Yaralanmalıdır? Manevi yönden insanın tekamül edebilmesi için Esma-i Hüsna’na nasıl yararlanmalıdır? Esmâ-i Hüsnâ’dan herkes kendi isminin karşılığını ihtiva eden ism-i celili seçerek okumalıdır. İsmi, “Arif’ olan Esmâ-i Hüsnâ’dan bu ismin karşılığı… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , ,

Esmai Hüsna’dan Azami Derecede Faydalanmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar

Esmai Hüsna’dan Azami Derecede Faydalanmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar Esmai Hüsna’dan azami derecede faydalanmak için dikkat edilecek hususlar. 1. Derdi veya bir ihtiyacı olan kimse Esmâ-i Hüsnâ şifa-hanesine girerek derdinin veya ihtiyacının karşılığı olan ism-i şerifi mutlaka tespit eder. 2…. (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , ,

Esmai Hüsna İle Tedavi Nasıl Yapılır?

Esmai Hüsna İle Tedavi Nasıl Yapılır? Esmai Hüsna ile tedavi nasıl yapılır? Herhangi bir hastalığın tedavi edilmesi için evvela hastalık için hazırlanan ilaç verilir. Hasta, verilen ilaçlan alırsa iyileşir, şifaya kavuşur. Ruhanî ve manevî hastalıklann tedavisi de aynen buna benzer…. (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , , , , , ,

Vesveseden Korunmak

Vesveseden Korunmak Vesveseden korunmak. Aşağıdaki âyet-i kerime vesveseden, korkudan, şiddetten, hayalperestlikten ve sebebi anlaşılmayan ızdıraplar-dan korunmak ve bunların sıkıntılarından kurtulmak için faydalıdır. Yukanda sayılan hallerden birisi ile illetli bulunan bir kimse, bu âyet-i kerimeyi gülsuyu ve safranı karıştırarak mürekkep yapıp,… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri – el-Hakimü, el-Alimü

Güçsüzlerin Zikri – el-Hakimü, el-Alimü Güçsüzlerin zikri – el-Hakimü, el-Alimü el-Hakîmü, el-Alîmü Bu isimler müphem ve bilinmez olan şeylerin ve rumuzların bilinmesi ile ilgili manayı ihtiva etmektedirler. Bunun içindir ki, bu isimlerle Cenab-ı Hakk’ı çok zikreden veya bu r    iki… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri – El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alimü, el-Allamü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’zlü, el-Vzsiu, eş-Şefiu, el-Maniu

Güçsüzlerin Zikri – El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alimü, el-Allamü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’zlü, el-Vzsiu, eş-Şefiu, el-Maniu Güçsüzlerin zikri – Güçsüzlerin Zikri – El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alimü, el-Allamü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’zlü, el-Vzsiu, eş-Şefiu, el-Maniu. El-Aliyyü, el-Azıymü, el-Alîmü, el-Allâmü, el-Müızzü, el-Mu’tıy, el-Fe’âlü, el-Vâsiu, eş-Şefîu, el-Mâniu İsimleri… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri – el-Müheymin, el-Mükıytü

Güçsüzlerin Zikri – el-Müheymin, el-Mükıytü Güsüzlerin zikri – el-Müheymin, el-Mükıytü. el-Müheymin, el-Mükıytü Bu isimler, ilim ve ihata sırlarım taşımaktadırlar. Bir mümin bu isimlerin zikrine devam ettiği takdirde (ki, bunun miktarı vefk ilmine göre 136 adet olarak tesbit edilmiştir) yahut da… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri-el-Hafız

Güçsüzlerin Zikri-el-Hafız Güçsüzlerin zikri-el-Hafız. el-Hâfız Bu isme gelince, bu isim, kendisi ile dua ve zikreden, herhangi bir hususta endişeli kimselerin dua ve zikirlerinin neticesini en çabuk bir şekilde görmelerine vesile olacaktır. Hangi kimse işinin ve gidişinin sonundan endişe ederse bu… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri-el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir

Güçsüzlerin Zikri-el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir Güçsüzlerin zikri-el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebbir Bu isimler ise, korkuyu gidermek ve tamamen yok etmek için lazım olan Zat’m, büyüklük ve her şeyden üstünlük manalarını ortaya koyan sıfatlarıdır. Bu isimler ile herhangi bir zelil kimse… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri – er-Rahman, er-Rahıym

Güçsüzlerin Zikri – er-Rahman, er-Rahıym Güçsüzlerin zikri – er-Rahman, er-Rahıym. er-Rahmân, er-Rahıym Şunu da ayrıca ilave etmek gerekir ki Cenab-ı Hakk’ın isimleri, herhangi bir hususta ihtiyaç içinde kıvranan kimseler için en münasip zikir ve dua vasıtasıdırlar. Bu iki ismin evvelki… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri – el-Kebiru, el-Müteal

Güçsüzleriz Zikri – el-Kebiru, el-Müteal Güçsüzlerin zikri – el-Kebiru, el-Müteal. el-Kebîru, el-Müteâl Bu isimler de yine, Cenab-ı Hakle’a sığınma ihtiyacı duyan kimselerin zikridir. Çeşitli iniş ve çıkışlı halleri bulunan ve kendilerine çekidüzen vermek isteyen kimselerin, bu iki isimle Allahü Teâlâ’yı… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri – el-Aliyyü, el-Azıymü

Güçsüzlerin Zikri – el-Aliyyü, el-Azıymü Güçsüzlerin zikri – el-Aliyyü, el-Azıymü el-Aliyyü, el-Azıymü Bu isimler ise her türlü fenalıktan sakınmak ve Alla-hü Teâlâ’nın himayesine sığınmak ihtiyacı ile çırpınan kimselerin zikridir. Günah ve hatalarının ağırlığı altında eziklik duyan kimseler, bu isimlerle çok… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , ,

Güçsüzlerin Zikri

Güçsüzlerin Zikri Güçsüzlerin zikri. El-Kâdiru, el-Muktediru, el-Kaviyyü, el-Kâimü Bu isimler de beden gücü zayıf olan kimselerin zikretmesi gereken isimlerdir. Aynı zamanda, bu isimlerdeki harfler, ifadesi ağır olan harflerden oldukları için, çok çok tekrar edilmelerinde de güçlükler vardır. Bir kimse bu… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , , , , , ,

Vesveseden Kurtulmak

Vesveseden Kurtulmak Vesveseden kurtulmak. Bir kimse, içindeki vesveselerden kurtulmak isterse, elini kalbinin üzerine koysun ve şöyle desin: Sübhânel Melikil Kuddûsil Hallâkıl Fe’âl Bunu yedi defa tekrar ettikten sonra şu âyet-i kerimeyi hemen arkasından okusun: İn yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , ,

Tevhid Sırlarına Vakıf Olmak

Tevhid Sırlarına Vakıf Olmak Tevhid sırlarına vakıf olmak. “el-Ehad, el-Vâhid, es-Samed, el-Fe’âlü limâ yürîd, el-Basıyr, es-Semîu, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Kaviyy, el-Kâim” Bu isimler tek dizi tek dizi olup, tek neşeye yönelik olan ve tecellileri itibariyle birbiri arasında yakınlık bulunan isimlerdir. Bu… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , ,

Cenab-ı Hakkın İsimleri

Cenab-ı Hakkın İsimleri Cenab-ı Hakkın isimleri. el-ilâhü, Allâh Bu isimleri büyük veliler daha çok anarlar. Gerçekten de en büyük zikir bu isimlerle olan zikirdir. er-Rabbü, el-Hâlıku, el-Bâriü İsimleri büyük sâliklerin (Allah yolunda zahidlikte yürüyenlerin) zikridir. el-Musavvir, el-Mübdiü, el-Müıydü, el-Muhyî, el-Mümît… (Devamını OKU)

Esmaül Hüsna, Vefk

, , , , , , , , ,