Öğle Namazından Sonra Okunacak Dua

Öğle Namazından Sonra Okunacak Dua

Öğle Namazından Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Allâhummec’al evvele yevminâ hazâ salâhen ve evsatehu felâhen ve âhirehu necâhen

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, günümün evvelini salâh, ortasını felâh, sonunu da necâh kıl.

Açıklama:

Günümüzün ilk saatlarını islâhı hal üzere geçirmemiz, orta kısmı olan öğle mahallini kurtuluş ve zafer halinde geçirmemiz ve sonunu da zafer ve necat halinde bitirmemizi istiyoruz ve bunun için duâ etmeliyiz. Zira Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu duâlara devam buyurmuş ve bizlere de devam etmemiz için tâlimat vermiştir.

Kaynak: Mecmuatul Ahzab – Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi

Her Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Her Sabah Namazından Sonra

Her Sabah Namazından Sonra

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inneke sallette aleyye adüvven basîren yerânâ hüve ve kabîlühü min haysü la nerahü. Allahumme feâyishü minnâ kema âyestehü min rahmetike ve kannithü kema kannettehü min rahmetike. Ve eb’id beynenâ ve beynehü kema eb adte beynehü ve beyne cenneteke. İnneke alâ külli şey’in kadîr.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, bana kendisi ve kabilesi gören şeytan düşmanını musallat kıldın. Allah’ım, rahmetinden umudunu kestiği gibi, benden de, onu kes. Rahmetinden uzaklaştırdığın gibi, benden de onu uzaklaştır. Cennetle onun arasını uzaklaştırdığın gibi, benimle de arasını uzaklaştır. Sen herşeye kadirsin.

Açıklama:

Sabahleyin kalkan ve Rabbine namazla sığınan insan, o sığıntısının kuvvetiyle yatağa girinceye kadar korunmak istiyor. İşte bu korunmayı bu duâ vasıtasiyle Mevlâ’sından istiyor. Bilhassa bu duâ sabah namazından sonra üç defa tekrar edilirse çok daha isabetli olur.

Yüce Peygamberimiz her sabah namazından sonra bu yazdığımız duâyı okurlardı. Buna tanıklık yapan ve bizlere bu haberi ulaştıran Hz. Enes bin Mâlik’tir

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Allâhumme entel Evvelü fela şey’ün kableke. Ve entel ahiru felâ şeyün ba ‘deke. Ve ente’z-Zâhirü felâ şey’ün yüşbihüke. Ve entel-Bâtinü felâ şey’ün yerâke. Ve entel  Vâhidü bilâ kesîrin ve entel Kâdirü bilâ vezîrin. Ve entel Müdebbirü bilâ müşîrin.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Sen Evvelsin, Senden evvel kimse yok. Âhirsin, Senden son­ra kimse yok. Zahirsin, Sana benzeyen yok. Bâtınsın, Seni görebilen yok. Sen teksin, Sende çokluk yok. Vezirsiz planlarını istediğin gibi alırsın.

Açıklama:

Sabah namazı namazların şâhıdır, o namaz kılındıktan sonra yukarıdaki duâ’yı okumak çok mânidardır. Bundaki manalar çok önem taşımaktadır. Haşr sûresinin sonuncu âyetini okumak, sonra duâ etmek ve ondan sonra bu duâyı okumak makbule şayandır. Dilekler kabul edilmeğe vesiledir.

Sabah Namazının Farzından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazının Farzından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazının Farzından Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilâhe îllallahu vahdehu lâ şerîkeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Türkçe Anlamı:

Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nun, hamdü sena da O’na mahsustur. O her şeye kadirdir.

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Allahumme, Rabbe Cibrîle ve İsrâfile ve Mikâile ve Muhammedin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme eûzü bike minennâr

Türkçe Anlamı:

Allahım, Cebrâilin, Mikâilin ve Muhammed aleyhisselâmın Rabbi. Ateşten Sana sığınırım.

Açıklama:

Bu duâ cidden alaka çekici bir duâdır. Büyük meleklerin ve Yüce Muhammedin (s.a.s.) Rabbi hakkı için yapılan duâda mutlaka isâbet vardır. Bunu istemek ve her sabah namazımızın sünnetinden sonra okumak çok savap kabul edilmiştir.

Camiye Girerken Okunacak Dua

Camiye Girerken Okunacak DUa

Camiye Girerken Okunacak DUa

Türkçe Okunuşu:

Allahummeftah ebvâbe rahmetike ve hazâine fadlike ve keremikeyâ ekremel ekremîn

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç, fazlü kerem hazinelerinin kapısı­nı da aç. Zira Sen, ikram edenlerin en ekremisin.

Açıklama:

Cami, Mevlâ’nın huzur sahnesidir. Müslüman câmiye girerken, Rabbinin evine giriyor gibi bir hisde bulunmalıdır. Duâ ile camiye girmek ve duâ ile camiden çıkmak Resûl-i Ekrem’in emirlerindendir.

İman Selameti Duası

iman selameti

iman selameti

Türkçe Okunuşu:

Asbahnâ alâ fıtratil islâmi ve kelimetil ihlâsı ve dini nebiyyinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme, ve alâ milleti ebînâ Ibrahime sallallahu aleyhi ve selleme, hanîfen müslimen vemâ nahnu minel müşrikin.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, bizi İslâm fıtratı, ihlâs kelimesi ve Peygamberimizin (s. a. v ) dini ve babamız İbrahim aleyhisselâmın halis dini üzerine bizi sabahlat Allah’ım. Biz müşriklerden değiliz.

Açıklama:

Bu duâ İslâm fıtratı üzerine olma duâsıdır. Bu fıtratı bozmama ve bulunduğumuz dinin inkişâfı üzerine olma duâsıdır. Bu duâya insan devam ettiği müddet, arzulanan niyete varılacağına şüphe yoktur. Onun için bu duâya devam etmek bizim faydamızadır.