Gece Korkulduğu Vakit Okunacak Duâ

Gece Korkulduğu Vakit Okunacak Duâ

Gece Korkulduğu Vakit Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Yâ ardu Rabbî ve Rabbüke’llahu, eûzü billahi min şerrike ve min şerri mâ fîke ve min şerri mâ yedübbü aleyke ve eûzü billahi min şerril esedi vel esvedi ve minel hayyeti vel akrebi ve min sâkinil beledi ve min şerri vâlidin ve mâ veled.

Türkçe Anlamı:

“Ey yerin ve benim Rabbim olan Allah. Yerin ve üzerindekilerin şerrinden ve içindeki kötülerin şerrinden ve üzerinde yürüyenlerin şerrinden Sana sığınırım. Arslanın, siyah ve beyaz yılanların, akrebin ve şehirde yerleşmiş olanların, ana ve evlâtların şerlerinden Sana sığınırım Allah’ım. ”

Açıklama:

Yerden ve yer üzerindeki çeşitli şer mahlukattan Allah’a sığınmamız gerekiyor. Çünkü biz âciz birer mahlukuz, hiç birisinin hakkından gelemeyiz, Rabbimiz yardım etmedikçe. Çeşitli hayvanlar bize düşmandır. Ayrıca ana baba, evlâda; evlâd da ana babaya düşmandır. Evlâdın ana babaya fazlasıyla düşman olduğu Kur’anda sabittir. Bütün bunlardan sığınmak vazifemizdir.

Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Bismillahi tevekkeltü ala’llahi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm.

Türkçe Anlamı:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O‘dur.”

Açıklama:

Kapıdan çıkarken ancak ve ancak Allah’a güvenerek çıkılmalıdır. Ne paraya ve ne de silâha güvenmemelidir. Onlar birer sebeptir. Allah ise sebepleri hazırlayandır. Bütün herşeyin hakiki sahibi ve koruyucusudur. Bütün dayanak O’ndandır, her çeşit yardım O’ndandır. O’nun koruyuculuğu ebedidir.

Eve Girildiğinde Okunacak Duâ

Eve Girildiğinde Okunacak Duâ

Eve Girildiğinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Allahumme innî es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecnâ, bismillahi haracnâ ve ala’llahi rabbenâ tevekkelnâ

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz, Allah’a tevekkül ederiz ’’

Açıklama:

Evimiz, huzur yuvamızdır. Fakat çok zaman için bir sıkıntı hapishanesi oluyor. Bu bakımdan Besmele ile içeriye girmek, selâm verip oturmak ve her bakımdan Cenab-ı Hakka son derece güvenmek bizim başlıca vazifemizdir. Çünkü Allah Kur’ân’da bize güvence veriyor, biz o güvenceden başka güvence ararsak sonradan perişan olacağımıza şüphemiz olmasın.

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Duâ

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Duâ

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Duâ

Türkçe Okunuşu:

Allâhumme bârik lehüm fîmâ rezektehum, veğfîr lehum, verhamhum.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım (hane sahibine) verdiğin rızıkta bereket kıl. Onları bağışla ve esirge. ”

Açıklama:

Misafirin duâsı geçerlidir. Üç kimsenin duâsı reddolunmaz. Biri mazlum, biri, oruçlu, üçüncüsü de misafirin duâsıdır. “Misafir on bereketle gelir, dokuzunu hane sahibine bırakır, birini alır gider.” denilmiştir. Atalarımız misafir için canlarını verirdi, onlara gereken ilgiyi gösterirdi. Yeni nesil ise, misafire hiç hürmet etmiyor, gereken vazifeyi yerine getirmiyor. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Kim misafire ikram ederse, cennet ona vâcib olur. ” demiştir.

İslâm dini kadar misafire hürmet eden hiçbir din yoktur. Müslümanların misafirperverliği tarihlere şan vermiştir.

Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Duâ

Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Duâ

Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Duâ

Türkçe Okunuşu:

Elhamdü lillâhillezî at’amenâ ve sekânâ ve ca’alenâ minel müslimîne.

Türkçe Anlamı:

“Bizleri yediren, içiren ve bizi müslümanlardan yapan Allah’a hamdederiz. ”

Açıklama:

Yemek bittikten sonra Rabbimize çok hamdü senâda bulunmalıyız. Çünkü ancak bu sayede kulluğumuzu yerine getirmiş oluruz.

Yemek Yendiğinde Okunacak Duâ

Yemek Yendiğinde Okunacak Duâ

Yemek Yendiğinde Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Elhamdü lillahillezî at’amenî hâzâ ve rezekanîhi min ğayri havlin minni velâ küvetin.

Türkçe Anlamı:

“Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği ihsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamdederim. ”

Açıklama:

Yemek bitince hem ellerimiz yıkanmalı, hem de Rabbimize hamdetmeliyiz. Çünkü yediren içiren O’dur. Öyle ise O’na hamdetmek bize lâzımdır. Yedireni ve içireni tanımak bizim görevimizdir.

Yemeğe Başlanırken Okunacak Duâ

Yemeğe Başlanırken Okunacak Duâ

Yemeğe Başlanırken Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu:

Allahumme bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bismillah.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.”

Açıklama:

Yiyeceğimizi bereketlendirmek için mutlaka duâ okumalı ve başlangıçta besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede yediğimiz bize hayır edebilir. Aynı zamanda Allah’a da şükretmiş oluruz. Verdiği nimetin kadrini takdir etmiş sayılırız. Aksi halde hep yediğimizden ve içtiğimizden sorumlu durumdayız. Bu hususa Tekâsür sûresinin son âyeti şâhittir.