İçeriğe geç

Ayet ve Hadislerle Zikrin Faziletleri

Zikrin Faziletleri ile ilgili Ayet-i kerimeler:

Allahu Teâlâ buyurdu ki:

“Beni (taatle) anın ki, ben de sizi (mağfiretle) anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin!” Bakara 152

“Ey îmân edenler! Allah’ı çokça anın.” Ahzab 41

“… Allah’ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlar var ya; Allah işte bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat (cennet) hazırlamıştır.” Ahzab 35

“İçinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” Araf 205

Zikrin Faziletleri ile ilgili Hadis-i Şerifler:

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyenin misâli, diri ile ölünün misali gibidir.” Buhâri,Bkz.Fethu’l-Bârî,11/203.Müslim,“İçerisinde Allah’ın zikredilen ev ile içerisinde Allah’ın zikredilmeyen evin benzeri, ölü ile diri gibidir” lafzıyla rivayet eder,

“Amellerinizin en hayırlısını,Melîkiniz (Allah Teâlâ) katında (sevap olarak) en geçerlisini,dereceleriniz içerisinde en yükseğini, altın ve gümüşü Allah yolunda harcamanızdan daha hayırlısını, düşmanınızla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan, onların da sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını size bildireyim mi? Sahâbe: -Evet, (bize haber ver) dediler. Buyurdu ki: -Allah’ı zikretmektir.” Tirmizi, 5/459. İbn-i Mace, 2/1245. Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, 2/316. Sahih-i Tirmizî, 3/139

“Allah Teâlâ buyurdu ki: -Ben kulumun hakkımdaki zannındayımdır (yani beni hayırla anarsa, ben de onu hayırla anarım, beni şerle anarsa ben de onu şerle anarım). Beni zikrettikçe (ben korumam, yardımım ve başarıya ulaştırmamla) onunlayım. O, Beni gönlünde anarsa, ben de onu kendi nefsimde anarım. O, Beni bir toplulukta anarsa, ben de onu onlardan daha hayırlı bir toplulukta (meleklerin yanında) anarım. Bana bir karış (itaatle) yaklaşırsa, ben ona on arşın yaklaşırım (onun itaatine on sevapla karşılık veririm).Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.”  Buhârî, 8/171. Müslim, 4/2061. Lafız, Buhârî’ye âittir.

Abdullah b. Busr -Allah ondan râzı olsun- şöyle rivâyet etmiştir:

“Bir adam Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e gelerek: -Ey Allah’ın elçisi! İslâm’ın emirleri bana çok gelmeye başladı. Bana bir şeyi haber ver ki ona sımsıkı sarılayım, dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: -Dilin, Allah’ı devamlı anmakla ıslak kalsın.” Tirmizî, 5/458, İbn-i Mâce, 2/1246. Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/139, Sahih-i İbn-i Mâce, 2/317

“Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, ona bununla bir hasene vardır ve her hasene on misli ile karşılık görür. Elif, lâm, mîm bir harftir demiyorum.Fakat elif bir harf, lâm bir harf ve mîm bir harftir.” Tirmizî, 5/175, Bkz.Sahih-i Tirmizî, 3/9, Sahih-i Camii’s-Sağir, 5/340.

“Biz Suffe’de iken Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- çıkageldi ve şöyle dedi: -Sizden kim, her gün sabah Buthan’a veya Akik’e1 gitmeyi, oradan günaha girmeden ve akrabalık bağını kesmeden hörgüçlü iki büyük dişi deve ile dönmeyi ister? Biz: Ey Allah’ın elçisi! Tabii ki bunu isteriz’ dedik. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: -Sizden biriniz erkenden mescide gidip Allah -azze ve celle-’nin kitabından iki âyet öğrenir veya okumaz mı? Bu, onun için iki deveden daha hayırlıdır. Üç âyet, üç deveden, dört âyet, dört deveden daha hayırlıdır. Öğrenilen veya okunan âyetler, sayısınca hörgüçlü büyük dişi develerden daha hayırlıdır.” Müslim, 1/553.

“Kim bir yerde oturur da orada Allah’ın adını anmazsa, Allah tarafından (bu kusurundan dolayı kıyâmet günü) bir pişmanlığa (noksanlığa) uğratılır. Kim de bir yatağa uzanır, orada Allah’ın adını anmazsa, Allah tarafından (bu kusurundan dolayı kıyâmet günü) bir pişmanlığa (noksanlığa) uğratılır.” Ebu Dâvud, 4/264 ve başkası. Bkz. Sahihu’l-Câmi’, 5/342

“Bir mecliste oturup da orada Allah’ın adını anmayan ve nebilerine salât getirmeyen bir topluluk, mutlaka Allah tarafından (bu kusurlarından dolayı kıyâmet günü) pişmanlığa (noksanlığa) uğratılır. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse (lütuf ve ihsanıyla) onları bağışlar.” Tirmizî. Bkz. Sahih-i Tirmizî, 3/140.

“Oturdukları mecliste Allah’ın adını anmadan kalkan bir topluluk, eşek leşi üzerinden kalkmış gibidirler ve bu meclis, (kıyâmet günü) onlar için bir pişmanlık olacaktır.”  Ebu Dâvud; 4/264, Ahmed, 2/389. Bkz. Sahihu’l-Câmi’, 5/176.


Kendi zikir listenizi oluşturmak ve günlük takibini yapabileceğiniz güzel bir web sitesi (mobil uygulaması da mevcut): www.khayrolsun.com