İçeriğe geç

Tesbih ile ilgili dualar

Tesbih ile ilgili dualar – Türkçe okunuşları  – Anlamları

Aşağıda tesbih ile ilgili dualar listelenmiştir, Allah’ı tesbih etmenin,onun büyüklüğünün ve azametinin, onu zikretmenin ve ona şükretmenin önemini bu dualarda görebilir ve tesbihlerimizi buna göre yapabiliriz.

dua1
tesbih ile ilgili dualar 1

Türkçe Okunuşu:

(Sübhâne zilmülki vel-melekûti, sübhâne zi’l-ızzeti vel-ceberûti, sübhânel hayyillezi lâ yemûtü, sübhenel melikil halimi, sübhânellahil vâhidil azim.)

Türkçe Anlamı:

Mülk ve melekût sahibini tesbih ederim. İzzet ve ceberut sahibini tesbih ederim. Halım ve melik sahibini tesbih ederim. Tek ve Yüce olan Allah’ı tesbih ederim.

Açıklama:

Bu tesbih çok camialı ve manalıdır. Kişinin son anında îmanla göçmesine ve şehadet kelimesini getirerek canını teslim etmeğe vesile olacaktır. Bu hususta bir çok hadisi şerifler rivayet edilmiştir.

Tesbih ile ilgili 2. Dua:

dua2
tesbih ile ilgili dualar 2

Türkçe Okunuşu:

(Sübhâneke tebârekte ve teâleyte amma yekûluzzâlimûne uluvven kebîrâ, vel-hamdülillâhi hamden kesîrâ.)

Türkçe Anlamı:

Seni tesbih ederim Allah’ım. Sen mübareksin ve zalimlerin dediklerinden çok yücesin. Üstünlüğün büyüktür. Allah’a çok hamdetmek lâzımdır.

Tesbih ile ilgili 3. Dua

dua3
tesbih ile ilgili dualar 3

Türkçe Okunuşu:

(Sübhâneke lâ ilahe illâ ente, yâ Rabbe külle şey’in ve vârisuhu ve râzikuhu ve rahîmuhu yâ ilâhel âlihetirref’i celâluhu, yâ Allahu el-mahmudu fi külli fiâlihi, yâ Rahmânü külli şey’in ve rahîmuhu.)

 

Açıklama:

Tesbihle alâkalı daha bir çok duâlar ve medhü senâlar vardır. Bilhassa şu sahifede sıraladığımız tesbihler insanın hem dünyası ile ve hem de âhireti ile ilgilidir. En büyük yalvarış, Mevlâ’yı noksan sıfatlardan tenzih edip kemal sıfatlarla mevsuf kıldıktan sonra yapılan duâlardır. Bu hususta kitaplarımızda çeşitli nümuneler vardır. Ancak temiz kalble beraber insan bunları okur ve Rabbine yalvarır yakarırsa, arzusuna ulaşmamasına imkân yoktur. Mutlaka arzusu yerine gelecektir. Çünkü Cenab-ı Mevlâ, Kur’ân’mda: “Siz isteyin, ben vereyim. ” buyurmuştur. Allah va’dinden hulfetmez. Verdiğini geri almaz. Allah bizleri yalvarıp isteklerine ulaşanlardan eylesin. Âmin.

Tesbih ile ilgili 4. Dua

dua4
tesbih ile ilgili dualar 4

Türkçe okunuşu:

(Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîne. Velâ havle kuvvete illâ billâhil âliyyil azîmi.)

Türkçe Anlamı:

Yâ Rab, Senden başka ilâh yoktur. Seni tamamiyle tenzih ederim. Ben kendine zulmedenlerdenim. Günahlardan korunma sahasında ve ibadet etme konusunda bana kuvvet veren Sensin.

Tesbih ile ilgili 5. Dua

dua5
tesbih ile ilgili dualar 5

Türkçe Anlamı:

(Sübhanekellahumme ve bihamdike ve tebâre kesmüke ve teâla ceddüke velâ ilâhe gayrüke.)

Açıklama:

Allah’ım, yüceliğini noksan sıfatlardan tenzih ve kemâl sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamdinle Seni tesbih ederim. Senin ismin mübarektir. Varlığın ve azametin, şan ve şerefin üstündür. Senden başka mâbud yoktur. ”

Her namaza başlarken okuduğumuz bu duâyı Peygamberimiz bir çok defa tavsiye buyurmuş ve bunun okunmasını sünnet kılmıştır. Aynı zamanda bunda kuvvetli tesbih alâmeti vardır. Yüce Mevlâ’nın azametini, şan ve şerefini bu teşbihle açıklamış oluyoruz. Sübhâneke’yi okuyup sonra zamm-i sûreye geçmemizin esas gayesi, Cenâb-ı Mevlâ’nın rahmet kapısını Sübhaneke’yi okumak suretiyle çalmış olmamızdır.

Tesbih ile ilgili 6. Dua

dua6
tesbih ile ilgili dualar 6

tesbih ile ilgili dualar 6

Türkçe Anlamı:

(Sübhânekellâhumme ve bi hamdike. Lekel-hamdü kadre azametike ve sa ’ate ilmeke ve müntehâ kudreteke, rıdâ nefseke. Ve erite ehlül-hamdi, ve ahakki bil-hamdi ve evlâ bihi lilhamdi, leyse dûneke mukassirun velâ ilâhe gayrüke müntehâ, felekel hamdü alâ na’mâike külliha, sübhânellezî fissemâi ar şuhu, sübhânellezî fil-arzı bat şuhu, sübhânellezî fil ar di sebîluhu.

Kategori:Tesbih Duaları

Tek Yorum

  1. Emre Emre

    Ey yüceliği bütün ilâhlardan üstün olan Allahım diye bi kısım var da 3.de . Orası yanlış olmuş galiba . Kaldırılırsa mutlu olurum. Saygılarımla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.