İçeriğe geç

Tehlil Hakkında Çeşitli Duâlar

tehlilhakkındaçeşitlidua1

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilahe illallâhu vahdehü lâ şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü hüve alâ külli şey’in kadir

Türkçe Anlamı:

Bir ve benzeri bulunmayan Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Mülk O’nun ve hamdü senâ O’na lâyıktır. O, he.şeye kâdirdir.

Açıklama:

Bunu sabah akşam okuyana bir takım köle âzad etmiş kadar sevap verileceği vaad edilmektedir. Bundan haşka amel defterine yüz sevap ilave edilecek ve yine günah defterinden yüz kadar günah silinecektir. Bu duâyı okuyan insana şeytan kolay kolay yaklaşamaz. Çünkü bu duâ ona manevî bir kale olur, onu ölünceye kadar korur. Bundan başka daha bir çok faydalar sağlayacak olan bu tehlil bizim için gayet kolay okunabilen bir duâdır. O kadar ki, ihlâsla okunması ve karşılığında iyi niyetle mükâfat beklenmesi lâzımdır. Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre, sabah on, akşam on defa bu tehlil getirilirse, Hz. İsmâil’in neslinden dört kimseyi âzad etmiş gibi sevap alacaktır. Bununla ilgili daha bir çok hadis-i şerifler vardır. Bütün bunları ayrı ayrı sıralamamıza imkânımız yoktur.

tehlilhakkındaçeşitlidua2

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilahe illalâh

Türkçe Anlamı:

Allah’tan başka ilâh yoktur.

Açıklama:

 

Kelime-i tevhid insanlar için manevî bir kaledir. Buyuruluyor ki: Kim bir yola giderken, altı defa kelime-i tevhid ön tarafına okur, altı defa da arkasına, altı defa da sağ tarafına ve yine altı defa sol tarafına okur ve üfürürse, kendisini kale içerisine almış olur ve her çeşit musibetlerden kurtulmuş olur.

Yine Peygamberimiz buyuruyor:

‘‘Erkek ve kadın, kim ki, beş vakit namazının arasında ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah’ derse, o kimse için cehennemin yedi kapısı kapanır yani kapıların üzerine bir kilit vurulur, cennetin sekiz kapısının üzerinede bir anahtar konur ve o kimse için cennetin kapıları açılır. O kimse cennetin istediği herhangi kapısından içeri girebilir. ” Abdurrahman İbni Avf rivayet etti.

Ebu’d-Derdâ’nın Peygamberimizden rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

Mü’minlerden bir kimse günde yüz kerre ‘Lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlullah ’ zikrine devam ederse, Cenab-ı Hak o kulunu, yüzünü ayın ondördü gibi parlattığı halde kıyamette haşreder. O kimsenin ameli gibi amel hiçbir kimsede olmaz olur. Ancak yüz defadan fazla okuyanlar bu ikramdan fazla alabilirler.

Yine buyuruluyor ki: “Bir kimse tam bir itikatla ve ihlâsla bin defa: ‘Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resûlullah ’ derse, Cenab-ı Hak ne isterse ihsan edecek ve ona hiçbir güçlük göstermeyecek.

İmam-ı Kastalânî şöyle söyler:

Bir kimse sabahleyin bin defa kelime-i tevhid okursa, Cenab-ı Hak lütfü kereminden ona rızık kapılarını açar ve bütün işlerini kolaylaştırır. Akşam uyku uyumadan evvel yüz defa yahut bin defa kelime-i tevhide devam ederse, o kimsenin ruhu arşı âlânın altında secdeye kapanır ve Cenab-ı Hak o kimsenin ruhaniyetini kuvvetleştirir. Eğer güneş doğarken bin kere kelime-i tevhid okursa, o kişinin kalbinde nefs-i emmârenin kuvveti zayıflaşır.

Bütün âlimler ve hükemâ şuna ittifak etmişler ki, bir kimse bin defa kelime-i tevhid getirirse, yüce Allah onu bütün belâ ve musibetlerden emin kılar ve düşman şerrinden muhafaza eder. Ayrıca düşmanın hasedinden de Mevlâ o kimseyi korur.

Görülüyor ki, ihlâs üzerine kelime-i tevhid okuyan kimseye Mevlâ büyük mükafaatlar vaad eylemektedir. Yeter ki insan bu mübarek kelimeye devam etsin ve gereken kazançlara kavuşmuş olsun.

Şu husus dikkatten kaçırılmamalıdır: Harbe giden asker, yol boyu ‘Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah‘ zikrine devam etmekte bulunursa, Hz. Allah o kulunu mutlaka muzaffer kılacak ve düşmana galip edecektir. Nitekim asker zafer sağlayınca ve bilhassa düşman üzerine hücuma kalkarken ‘Allah, Allah’ sedaları ile düşmanın üzerine yürümektedir. İşte bu his bundan gelmektedir. Yani düşman karşısında asker metanetini koruyacak

bütün gereken silahlan ve kuvvetleri kullanacak, bununla beraber hücuma kalkarken ‘Lâ ilahe illallah’ veya ‘Allah Allah’ sedalarıyla hücuma kalkacak ve inşaallah muvaffak olacaktır. Hiç şüphe yoktur ki, Hz. Allah bu gibi kullarını düşmanları üzerine galip kılacağını vaad etmiştir.

Sahabelerden bazısı buyurdular ki: “Kim ki yetmişbin kelime-i tevhid yapar veya cemaatla birlikte yaparsa, yani zikrederse, yahutta başkaları onun hakkında zikretsin, o kimse cehennemden uzak olur. Ayrıca sür’atle muradı yerine getirilir, düşmanına galip gelir, aynı zamanda onların şerlerinden de kurtulur.

Yine ashab-ı kiram tarafından anlatılır ki: “Kim ki seksen beşbin defa kelime-i tevhid okur veya kendisi için okutursa veya okuyan cemaatla beraber okursa, kalbinde iman sağlamlaşır ve sabit kalır.

Hülâsa: Lâ ilâhe illallah, terazinin bir kefesine konsa, diğer ameller başka bir kefeye konsa, kelime-i tevhid’in sevabı daha ağır geleceği anlatılmaktadır. Hz. Musa’ya, Cenab-ı Hak tarafından bu kelime-i tevhidi getirmesi emredilmiştir, ilâve olarak da, bu kelime-i tevhidin sevabı yedi kat yerlerden ve yedi kat göklerden daha ağır geleceği müjdesi de verilmiştir.

Bir başka ifade ile: Lâ ilâhe illallah, cennetin anahtarıdır. Bunun için Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Kelime-i tevhidi çok getiriniz. ” buyurmuştur.

Lâ ilâhe illallah’a devam eden bir kimse ne mezarda ne arasatta ve ne de kabrinde garip kalmayacak ve onun manevî nuru ile yolunu aydınlatacak ve yolculuğuna emin bir şekilde devam edecektir.

Kategori:Çeşitli DualarTesbih Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.