İçeriğe geç

Tehlil İle İlgili Bazı Âyetler

tehlilileilgilibazıayetler1

Türkçe Okunuşu:

Habibim, sana îman etmekten) yüz çevirirlerse de ki: Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na güvenip dayandım. O, büyük arşın sâhibidir.

tehlilileilgilibazıayetler2

Türkçe Anlamı:

İşte Rabbiniz olan’Allah, O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, herşeyi yaratandır. O halde O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde (güvenilip dayanılacak mutlak) bir vekildir

Açıklama:

Yukarıda zikredilen tehlil hakkındaki iki âyet-i celile Hakka dayanma bakımından çok önem taşıyan âyetlerdir. Bunlarla Rab celle ve alâ’ya duâ etmek ne mutlu bir dilektir. İnsan her zaman Rabbine sığınmasını bilmelidir. Bilhassa seherlerde ve tenha yerlerde boş durmamalıdır. Zira herşeyin haliki olan Rabbimiz bizim yalvarışlarımızı boşa çıkarmayacak ve arzularımızı inşaallah yerine getirecektir.

Bir çok velîler ve iyi kullar hep bu yoldan geçmişler, gecelerini tehlil ile ve tesbih ile geçirmişlerdir. Öyle ise bizler de onların yaptıkları gibi yalvarmasını bilmeli ve gereken anlarda Rabbimize sığınmalıyızdır. Çünkü insan her zaman Rabbine muhtaçtır. O’nsuz yaşamasına imkân yoktur.

 

tehlilileilgilibazıayetler3

Türkçe Anlamı:

Nihayet su onu boğmaya başlayınca (şöyle) dedi: İnandım, hakikat İsrail oğullarının iman ettiğinden başka tanrı yokmuş, ben de müslümanlardanım.

tehlilileilgilibazıayetler4

Türkçe Anlamı:

Kendisinden başka hiç bir tanrı bulunmayan Rabbinden sana vahy olunana uy. (Allah ’a) ortak tutanlardan yüz çevir

tehlilileilgilibazıayetler5

Türkçe Anlamı:

Şüphe yok ki Allah, Benim Ben! Benden başka hiçbir tanrı yoktur Öyle ise Bana ibâdet et, Beni hatırlamak için namaz kıl.

tehlilileilgilibazıayetler6

Türkçe Anlamı:

Ancak sizin Tanrınız kendisinden başka hiçbir Tanrı bulunmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

tehlilileilgilibazıayetler7

Türkçe Anlamı:

Sen de ki: O benim Rabbimdir. O’ndan başka hiçbir Tanrı yoktur. Ben, ancak O’na dayanıp güvendim. En son dönüşüm de yalnız O’nadır

Açıklama:

Bu âyetler bilhassa Allah’ın tek olduğunu, O’ndan başka ilâh olmadığını açıklamaktadırlar. Tek olan Allah’a güvenmek ve O’nun yardımını istemek, kul için yaraşan en esaslı bir vazifedir. Cenab-ı Hak: “Siz isteyin, ben vereyim. ” demiştir. Öyle ise istemek bizden vermek de Allah’dandır. O’nun lütfü keremi sonsuzdur. Bize vereceği, bir denizin damlası kadar da değildir. Bu itibarla O’nun hâzinesinin ucu bucağı yoktur. Denizin kumları belki uzun seneler neticesinde sayılabilir, fakat Allah’ın nimet hâzinelerinin sayısını saymak bizim için mümkün değildir. Cenab-ı Hak İbrahim sûresinde bu hususu açıklamıştır. Peygamberimiz de bir duâsında: “Yâ Rab, Sana hakkıyla şükredemedim. ” demek suretiyle âciz olduğunu belirtmiştir. Nimetin değerini bilmek, şükür demektir. Yoksa nerden geldiyse gelsin, ben yemesini ve içmesini bilirim, demek kulluk değil, şükretmek de sayılmaz. Bu, tamamen nankörlük demektir.

İnsan her an için imtihandadır. Ne dediğini ve ne yaptığını, nasıl davrandığını yaratanı çok iyi bilmekte ve ona göre kuluna manevî numara vermektedir.

tehlilileilgilibazıayetler8

Türkçe Anlamı:

Allah O (Allah)dır ki, kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. En güzel isimler O’nundur.

tehlilileilgilibazıayetler9

Türkçe Anlamı:

Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ille ona şöyle vahyetmişizdir: Hakikat şudur ki, Benden başka hiçbir Tanrı yok. O halde bana ibâdet edin.

 

tehlilileilgilibazıayetler11

Türkçe Anlamı:

Allah O’dur ki O büyük Arş’m sahibi olan kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur.

tehlilileilgilibazıayetler12

Türkçe Anlamı:

O, öyle Allah’dır ki, kendinden başka hiçbir Tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd O’nündür, hüküm de O’nundur. Siz ancak O’na döndürülüp götürüleceksiniz.

Açıklama:

Yukarıdaki âyet-i kerimeler, Allahu Zülcelâl’in ulûhiyyetini ilân ediyorlar. Yerde gökte ve her yerde tek olduğunu açıklıyor. Eğer Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, yerler gökler fesada uğrardı. Yeryüzünün intizam üzerinde olması, Mevlâ’nın tek olduğunun nişanıdır. Her şey O’nundur, biz de O’nun kullarıyız. Ancak kulluk yapmamız lâzımdır. Boş laflarla kulluk yapılmaz. Kul, Rabbine hizmet edecek ve O’nun rızasını kazanacak; böylece cennet ehli olabilecektir.

tehlilileilgilibazıayetler13

Türkçe Anlamı:

Allah ile birlikte diğer bir Tanrı daha (edinip) tapma (ona). O’ndan başka hiçbir tanrı yok. O’nun zâtından başka herşey helak olucudur. Hüküm O’nundur. Ve siz ancak O’na döndürülüp götürüleceksiniz.,

tehlilileilgilibazıayetler14

Türkçe Anlamı:

Çünkü onlara ‘Allah’tan başka hiçbir Tanrı yok. ’ denildiği vakit, büyüklük taslarlardı.

tehlilileilgilibazıayetler15

Türkçe Anlamı:

(Mü minlerin) günahı(nı) yarlığayan, tevbesini kabul eden, (kafirler ve muhalifler için) azabı çetin, (ariflere) fazlü kerem sahibi (Allah’tandır). O’ndan başka hiçbir Tanrı yoktur. Dönüş ancak o’nadır.

tehlilileilgilibazıayetler16

Türkçe Anlamı:

İşte Rabbiniz olan Allah (budur). Mülk O’nun, O’ndan başka hiçbir Tanrı yok. Böyle iken siz nasıl olup da döndürülüyorsunuz?

tehlilileilgilibazıayetler17

Türkçe Anlamı:

(Habibim) de ki: Ben yalnız gelecek tehlikeleri haber veren (bir peygamberim). Ortaktan ve benzerden münezzeh ve bir olan, (herşeyi) kahreden, (mutlak hâkim olan) Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur.

Açıklama:

Tehlil hakkında sıralanan bu âyet-i kerimeler, insanı tamamen Cenab-ı Hakk’ın tek olup ortağı olmadığına inandırmaktadır. Zâten insan Allah’a inanmak ve O’na bağlanmak mecburiyetindedir. Allah öyle Allah’dır ki, dilediğini bir anda yok ve bir anda var eder. O’na hiçbir mânî engel olamaz. Kimse O’nun işine karışamaz. Yegâne varlıktır. Ortağı ve benzeri yoktur. Böylece âyetlerin manalarını dile getirmek suretiyle insan Rabbine yalvardığı zaman ve O’nun azametini, büyüklüğünü düşündükçe, yalvarması da o nisbette te’sirli olur.

Rabbimizi biz, sıfatları ile ancak tanıyabilir ve O’na bağlanabiliriz. Yoksa zâtını bilmek mümkün değildir. Zâtını ancak kendisi bilir.

tehlilileilgilibazıayetler18

Türkçe Anlamı:

O, doğunun da, batının da Rabbidir. O’ndan başka hiçbir Tanrı yoktur. O halde (umurunda) güvenek ve dayanak olarak O’nu tut.

tehlilileilgilibazıayetler19

Türkçe Anlamı:

Allah O’dur ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yoktur. O’nun için, iman edenler ancak Allah’a güvenip dayansınlar.

tehlilileilgilibazıayetler20

Türkçe Anlamı:

Binaenaleyh (fırsat elde iken) Allah’dan başka hiçbir Tanrı olmadığı hakikatini bil. Hem kendinin, hem erkek mü ’minlerle kadın mü’minlerin günahının yarlığanmasını iste. Allah, dolaştığınız yeri de bilir, barındığınız yeri de.

tehlilileilgilibazıayetler21

Türkçe Anlamı:

O’ndan başka hiçbir Tanrı yoktur. O, hem diriltir, hem öldürür. Sizin de, geçmiş atalarınızın da Rabbi O’dur.

tehlilileilgilibazıayetler22

Türkçe Anlamı:

O, daimî yaşayandır. O’ndan başka hiçbir Tanrı yoktur. O halde O’na, dininde ihlâs (ve samimiyet) erbabı olarak, Hamdolsun, kâinatın Rabbi olan Allah’a (diyerek) duâ edin.

Açıklama:

Kelime-i tevhid manasını veren bu âyet-i kerimeler cidden çok şümullü ve manalı âyetlerdir. Zâten Halikin bütün kelâmlarında hakiki sırlar yatmaktadır. Bunları kullar ne kadar çözmeye çalışsa, yine tamamen çözmekten âcizdir. Öyle ise onun esas manasını sahibinden başkası bilemez ve anlayamaz. Denizden bir damla hesabı, ancak bu kadar alınabilir. O kadar ki âciz olduğumuzu anlarsak, bu da büyük bir bilginin nişanıdır. Hz. Ebu Bekir (r.a.): “Acizliğini anlayan da bilgindir.” demiştir.

Kategori:Çeşitli Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.