İçeriğe geç

Tesbih Tahmid Tehlil Ve Tebkir Getirmenin Fazileti

Tesbih Tahmid Tehlil Ve Tebkir Getirmenin Fazileti

Tesbih, tahmid, tehlil ve tekbir getirmenin fazileti.1

1) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
“Kim bir günde yüz kere;

‘Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim’ derse, deniz köpüğü kadar bile olsa günahları silinir.”2

2) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Kim; “Allah’tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’nadır. O, her şeye gücü yetendir” derse, İsmâil aleyhisselâm-‘ın soyundan dört kişiyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.”3

3) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

“Söylemesi dile kolay gelen, kıyâmet günü mîzânda ağır basan ve Rahmân’a sevimli olan iki söz vardır ki bu iki söz şudur: Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallahil-Azîm/Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Yüce Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim”.4

4) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

“Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka hak hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür’ demem,güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir.”5

5) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Sizden birinizin her gün bin sevap kazanmaya gücü yetmez mi?
Yanında oturanlardan birisi:  
-Bizden birisi nasıl bin sevap kazanır? diye sordu.
Buyurdu ki:  
-Yüz defa Subhânallah derse, kendisine bin sevap yazılır veya onun bin günahı silinir.”6

6)  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Her kim; ‘Yüce Allah’a hamd ederek O’nu tüm noksanlıklardan tenzih ederim’ derse, ona cennette bir hurma ağacı dikilir.”7

7) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
“Ey Abdullah b. Kays! Sana cennet hazinelerinden birisini göstereyim mi?
-Evet yâ Rasûlallah! dedim.
Buyurdu ki: -Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.”8

8) Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
“Sözlerden Allah’a en sevimli olanı dörttür: 

‘Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Hamd Allah’a dır. Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Allah en büyüktür.’  Bunlardan hangisiyle başlarsan başla zararı yoktur.”9

9) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e bir bedevi geldi ve:
“Bana söyleyeceğim bir söz öğret” dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle de, diye buyurdu: 

“Allah’tan başka hak ilah yoktur.O, birdir ve O’nun ortağı yoktur.Allah en büyüktür.Allah’a çokça hamd olsun.Âlemlerin Rabbi olan Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Güç ve kuvvet ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’tandır.”
Bunun üzerine bedevi:
“Bunlar Rabbim için, peki benim için ne var?” diye sordu.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

“Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle. Beni hidâyete erdir ve beni rızıklandır’ de.”10

10)  Bir kimse müslüman olduğunda Nebi  -sallallahu aleyhi ve sellem- ona namazı öğretir, sonra şu kelimelerle duâ etmesini emrederdi: 

“Allahım! Beni bağışla ve bana merhamet eyle.Beni hidâyete erdir. Bana âfiyet ver ve beni rızıklandır.”11

11) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:  “Zikrin en fazîletlisi, Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hak ilah yoktur)’, duânın en fazîletlisi ise, Elhamdulillah (Hamd, Allah’a mahsustur) (sözüdür).”12

12) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
“Kalıcı salih ameller (şu sözlerdir): 

‘Subhânallah (Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim). Elhamdulillah (Hamd Allah’a mahsustur). Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hak ilah yoktur). Allahu Ekber (Allah en büyüktür). Ve  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah (güç ve kuvvet ancak Allah’tandır).”13

 • 1 Tesbih: Sübhânallah; Tahmid: Elhamdülillah; Tehlil: Lâ ilâhe illallah,; Tekbir  de, Allahu Ekber demektir.
 • 2 Buhâri, (7/168); Müslim, (4/2071). Sabah ve akşamları bu zikri yapmanın fazileti hk. bkz. s.84. 
 • 3 Buhâri,(7/67); Müslim, lafzıyla (4/2071). Bunu yüz defa demenin fazileti hk. bkz. s.85.
 • 4 Buhâri, (7/167); Müslim, (4/2072).
 • 5 Müslim, (4/2072).
 • 6 Müslim, (4/2073).
 • 7 Tirmizi,(5/511); Hâkim, (1/501); sahih demiş, Zehebi de buna muvafakat etmiştir. Bkz. Sahihu’l-Câmi (5/531), Sahih-i Tirmizi (3/160). 
 • 8 Buhâri, bkz. Fethu’l-Bâri (11/213); Müslim, (4/2076).
 • 9 Müslim, (3/1685). 
 • 10 Müslim, (4/2072); Ebu Dâvud, [Bedevi dönüp giderken, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem, “Elleri gerçekten hayırla doldu” buyurdu.] ziyâdesiyle, (1/220).
 • 11 Müslim, (4/2073); bir başka rivayeti, “Bunlar sana dünya ve ahireti birleştirir” şeklindedir.
 • 12 Tirmizi, (5/462); İbn Mâce, (2/1249); Hâkim, (1/503) tashih etmiş, Zehebi de buna muvafakat etmiştir. Bkz. Sahihu’l Câmi (1/362).
 • 13 Ahmed, Ahmed Şâkir tertibi ile (h.513); isnadı sahihtir. Bkz. Mecmau’z-Zevâid (1/297).İbn-i Hacer, Ebu Said’in rivâyetini Nesâi’ye isnad ederek hakkında İbn-i Hibbân ve Hâkim’in tashihlerini zikreder, Buluğu’l-Merâm. 
Kategori:Değerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.