İçeriğe geç

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazın Arkasından Okunacak Dua
Namazın Arkasından Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu:

Elhamdü lillâhi Rabbil âlemine vel âkibetü lil müttâkîn, vessalâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Allâhumme Rabbena yâ Rabbenâ, takabbel minnâ salâtenâ ve sıyâmenâ ve kıyâmenâ ve kırâetena ve rükûenâ ve sücûdenâ ve ku’ûdenâ ve teşehhüdenâ ve tesbihenâ ve tehlîlenâ ve tazarruatina ve temmim taksirâtinâ velâ tadrib bihâ vücûhenâ yâ Mevlânâ.

Allâhumme sellimnâ ve sellim dinenâ velâ teslüb vaktennez’i imânenâ velâ tusallit aleynâ men lâ yerhamuna verzuknâ hayreddünyâ vel âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr. Yâ muhavvilel havli vel ahvâl, havvil hâlenâ ilâ ehsenil hâli.

Allâhumme inneke afuvvun, tühibbül af ve fa’fü annâ yâ hafiyyel eltâfi neccinâ mimma nehâf.

Allahumme’rzuknâ hifzel mürselîne ve ilhâmel enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keremike yâ Ekremel Ekremîne ve bi rahmetike ya Erhamerrâhimîne.

Allâhumme innâ nes’elüke fikhen fiddini ve ziyadeten fil ilmi ve kifâyeten firrızki ve sıhhaten fil bedeni ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve âkibeten fiddünya vel âhireti.

Allâhumme Rabbenâ âtina fid dünya haseneten ve fil âhireti hâseneten ve kınâ azâbennâr.

Allâhumme Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lil mü’minine yevme yekûmül hisab.

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi Rabbil âlemine.

Türkçe Anlamı:

Bütün âlemlerin sahibi olan Allah ‘a hamd olsun. Sonuç, Allah ‘tan korkanlarındır. Salât ve selâm, Peygamberimiz Muhammed Mustafa efendimizin üzerine olsun, O’nun âl ve ashabının üzerine de olsun.

Rabbimiz, namazımızı, orucumuzu, kıyamımızı, okuduğumuzu, rükûumuzu, secdelerimizi, oturuşumuzu, ettehiyyâtımızı, teşbihimizi, tehlilimizi, yalvarışlarımızı kabul buyur Allah’ım.

Bizim noksanlıklarımızı tamamla, yaptığımız ibâdetlerimizi yüzümüze çarpma Rabbimiz.

Allah’ım; bizi, dinimizi koru, öleceğimiz anda bizi imandan mahrum kılma, merhametsizleri bize musallat eyleme.

Dünya ve âhiret hususunda bize hayır ihsân et. Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin.

Ey hep hâlleri döndüren Rabbimiz, bizim hâlimizi en güzel hâle döndür.Allah’ım, Sen afvedicisin, affı seversin, bizi affeyle.

Ey gizli lüfutlar sahibi; bizi korktuklarımızdan emin kıl. Ey Allah’ım, bize kereminle, rahmetinle peygamberlerin muhafazasını Peygamberlerin ilhamını ve velilerin anlayışını ihsan eyle.

Allah’ım; biz Sen ‘den dinde ince anlayış, çok ilim, yeterli rızık ve beden sağlığı istiyor, ölmeden önce tevbe nasib etmeni, rahat bir ölüm ile dünya ve ahiret işlerinin hayırlı sonuçlarını diliyoruz.

Allah’ım, ey Rabbimiz; bize dünya ve ahirette iyilik ver, ateşin azabından bizleri koru.

Allah ‘ım; beni, ana babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla ya Rabbi.

İzzet sahibi Rabbin, o kâfirlerin vasfettiklerinden münezzehtir, yücedir. Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Kategori:Cami DualarıÇeşitli DualarNamaz Duaları

Tek Yorum

  1. Abdullah Yılmaz Abdullah Yılmaz

    Namazlardan sonra okunacak dua başlığında verdiğiniz duanın son tarafında bulunun: “Ve akıbeten fid-dünya vel-ahira.” bölümü sanıyorum sehven böyle yazılmış. Orjinalinde “Ve mağfiraten ba’del-Mevti Ve âfiyeten fid-Dünya vel-ahira” olmalı. Sevgi ve selamlarımla. Başarılar dilerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.