İçeriğe geç

Faziletli Salatü Selamlar

Faziletli Salatü Selamlar

Faziletli salatü selamlar.

(Allahumme sallı alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minessalâti şey ‘ün, verham Muhammeden ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ mirerrahmeti şey ‘ün, ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minel bereketi şey’ün, ve settim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebkâ minesselâmi şey’ün.)
“Ey Allah ’ım, Muhammed Mustafa’ya ve âline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve âlini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla bir rahmet kalmasın. Muhammed Mustafâ’ya ve O’nun âline öyle salâtve selâm eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selâm kalmış olmasın.”

(Allahumme salli ve settim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ yenbeğî lişerefi nübüvvetihi ve tt izami kadrihil azîm.)

“Ey Allah ’ım, Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl ki, şan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne lâyık olsun.”

(Allahumme salli alâ men hatemte bihirrisâlete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefâati.)

“Ey Allah’ım, kendisiyle peygamberliği nihayete erdirdiğin; yardımın, havz-ı kevser ve şefaat selâhiyetiyle desteklediğin Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm buyur.’”

Bu salâtü selâmlar seçilen ve manaları çok şümullü salâtü selâmlardır. Bunlar gece gündüz okundukları gibi bilhassa Cuma günlerinde okunmaları tavsiyeye şâyandır. Büyüklerimiz bizlere böylece kitaplarda tavsiyede bulunmaktadırlar. Bu târif üzerine yapmamızda çok isabet olacaktır. Yalvarmak bizden, tevfik ve hidayet Allah’tandır.

(Allahumme salli alâ ruhi Muhammedin fil ervâhi, ve alâ cesedihi fil ec-sâdi, ve alâ kabrihi fil kubûri, ve alâ kalbihi fil kulûbi, ve alâ marızarihi fil menâziri, ve alâ sem ’ihi fil mesâmVi, ve alâ hareketihi fil harekâti, ve alâ sü-kûnihi fissekenâti, ve alâ ku ’ûdihi fil ku ’ûdâti, ve alâ kıyâmihi fil kıyâmâti, ve alâ lisânihi el beşşâşil ezeli vel hatmil ebediyyi, ve sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashabihi adede ma alimte ve mil’e mâ alimte./21) 21.
Mecmûatu’l-Ahzab, c. 2, s. 328.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, çeşitli lisanda salâtü selâmlar vardır. Bunların her birinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Bunları aşk ile okumak ve bilhassa seher vaktinde veya yatarken okumak çok isabetli olacaktır.

İnsan sıkıldığında veya Cenâb-ı Haktan bir şey istediğinde önce salâtu selâm getirmek çok önem taşımaktadır.

Resûlullah’ın, ruhlar sultanı olması ve mukaddes ruhuna atfen salâtü selâm getirilmek istenmesi, bütün cesedlere yine salâtü selâm getirilmek istenmesi, kabrinde kendine has bir hayatla yaşayan Hz. Peygamber’e salât getirilmesi, kalbler arasında hâsseten O’nun mübarek kalbine kasden salâtü selâm getirilmesi, nihayet O’nun bütün üstün âzalarını zikrederek onlara atfen selâtü selâm getirilmesi ve tâzim etmek istenmesi çok fazilet taşıdığına şüphe yoktur. Bu salâtü selâmlarda ne kadar derin manalar yattığı kolay kolay an-laşılamıyacak kadar derindir.

Ancak meraklı insanlar ve Hz. Peygamber’e âşık olan kullar kısa zamanda bu salâtü selâmlarının sayesinde arzularına kavuşacaklarına hiç şüphe yoktur. Peygamberimiz bir çok hadis-i şeriflerinde: “Bana salâtü selâm getirene Allah on defa salâtü selâm getirir. ” buyurmak sûr etiyle bizim salâtü selâmlarımızın kazancının sadece bize ait olduğunu anlatmak istemiştir.

(Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Mu-hammedin bi adedi külli ma ’lûmin leke ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Mu-hammedin fil evvelin.

Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Mu-hammedin fil âhirîn.

Allahumme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Mu-hammedin fi külli vaktin ve hinin.

Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbinâ Muhammedin fil meleil alâ ilâ yevmiddîn.

Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ cemîil enbiyâi vel mürselîn, ve alâ melâiketikel mukarrebîn, ve alâ ehli tâatike ec-meîn, min ehlissemâvâti ve ehlil erdin, ve radiyallâhu teâlâ an ashâbi Resûlil-lâhi ecmeîn.)

“Ey Allah’ım, öncekiler arasında efendimiz, peygamberimiz, sevgilimiz Muhammed üzerine ve O’nun âl ve ashabının üzerine, bildiklerin sayısınca rahmet eyle, salât eyle.

Ey Allah’ım, efendimiz, peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salât ve selâm eyle.

Ey Allah’ım, sonrakiler arasında da efendimiz, peygamberimiz, sevgilimiz olan Muhammed’e rahmet eyle, salât ve selâm eyle.

Ey Allah’ım, her vakit ve her zamanda efendimiz, sevgilimiz, peygamberimiz olan Muhammed üzerine rahmet buyur, salât eyle, selâm eyle.

Ey Allah ’ım, kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan sevgilimiz, peygamberimiz ve efendimiz Muhammed üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.

Bütün nebilerin ve peygamberlerin sevgilisi, peygamberi ve efendisi olan Muhammed üzerine rahmet eyle, salât ve selâm eyle. Yerlerin ve göktekilerin sayılarınca, Allah Resûlullah’ın ashabının tümünden razı olsun.(28) Mecmûatu’l-Ahzab, c. 2, s. 84.

 

Kategori:Çeşitli DualarDeğerli Bilgiler

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.