İçeriğe geç

Bütün Muradların Halli İçin Okunacak Duâlar

bütünmuradların1

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahîm,

Allahumme âmin min külli şey’in hâifun minke, ve havvif külle şey’in minke âminnî mimmâ ehâfü ve ahzerü, inneke alâ külli şey’in kadîrün.

Ya Settârü usturnî, yâ Settârü usturnî, ya Settârü usturnî bi setrikellezî seterte bihi alâ zâtike, felâ aynun terâke, velâ yedun tasilü ileyke, ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Türkçe Anlamı:

Allah’ın ismiyle, Allah’ım, Senden korktuğum halde herşeyden beni emin kıl. Herşeyi benden korkut. Korktuğum ve titrediğim herşeyden beni emin kıl. Zira Sen herşeye kâdirsin. Ey suçları örtücü, zâtını örttüğün gibi benim bütün suçlarımı ört Allah’ım. Hiç bir göz Seni dünyada göremez, hiç bir el Sana ulaşamaz Allah’ım. Muhammed Mustafa üzerine ve O’nun âl ve ashabına rahmet eyle, selâm ve bereket ihsan eyle. Rahmetinle ya Rab, zira Sen Erhamerrâhimînsin.

Açıklama:

Bu duâ çok mübarek bir duâdır. Okunduğunda her korkudan emin olmağa vesiledir. Ayıplarımızın örtülmesi, kabahatimizin kapanması için okunacaktır. İnsanın her hareketi kabahattir. Kendi kusurlarımızı anlayıp Hakka sığınmak başlıca vazifemizdir. Allah’a karşı hepimizin kusurları vardır. Kusurlarımızı anlamak, Hakka karşı yalvarmak ve yakarmak gerekmektedir. Müslümamn daima kendisini kabahatli bilmesi lâzımdır. Başkasının kabahati ile meşgul olmaması, kendi suçunu bilmesi ve onun bağışlanmasını istemelidir. Zira insanın, her zaman yapmış olduğu günahları merak etmesi ve her zaman içten tövbe etmesi gerekmektedir. Çünkü tövbe günahların ve kirlerin dökülmesi için bir sabundur.

Görülüyor ki, bütün arzuların, istek ve emellerin halli için yukarıdaki duânın okunması tavsiye edilmektedir. Bu öyle bir duâdır ki bütün bilginler buna devam etmişler, okumamız hususunda bize tavsiyede bulunmuşlardır. Hiç şüphe yoktur ki insanın gönül hoşluğuyla okuyacağı duâ geçerlidir. Bunda şüphe etmek yersizdir.

Umulur “ki Cenab-ı Hak duâlârımızı kabul buyurur ve arzularımızı yerine getirir.

 

bütünmuradların3

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhi, Allahumme entel evvelü vel âhiru, vezzâhiru ve bâtınu, vel mu’tî, lâ mânia limâ a’tayte, ve lâ mu’tiye limâ mena’te velâ radde limâ kadayte. Bismillâhillezî lâ yedurru ma’a ismihi şey’ürı filardi velâ fîssemâi, ve eûzü bike min nâril cahîmi. Yâ kerîmü, bihakkı sûreti Hâ mîm vel-kitâbil mübîn, mübareketin innâ künnâ münzirin. Rahmeterı min Rabbike, birahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Allahumme innî es’elüke yâ Allâh, yâ Kadîmü, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Ferdü, yâ Vedûdü, yâ Samedü, yâ men lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehu küfüven ahadün.

Yâ kâdiyel hâcat, yâ mücîbedda ’avât, ikdı hacetî yâ hannânü, yâ mennânü, yâ sultânu bihurmetil Kur’ân, ve bi hurmeti Muhammedin aleyhisselâm.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Evvel, Âhir, Zahir, Bâtın Sensin. Verdiğine kimse mâni olamaz, men ettiğini de kimse kabul ettiremez. Reddettiğini de kimse geriye alamaz. Allah ’ın ismiyle, O ’nun ismine yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Cehennem ateşinden Sana sığınırım, ey kerîm olan Allah, Hâ mîm vel-kitâbil mübîn hürmetine, bizi cehennemden emin kıl. Kitab öyle bir mübarek kitabdır ki biz onunla korkanları korkuturuz. Rahmet Rabbinin yanındadır. Senin rahmetini dileriz, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

Allah’ım, Senden isterim her hayrı ey Allah’ım. Ey Kadîm, Hay, Kayyûm, Ferd, Vedûd ve Samed otan, doğmayan ve doğurulmayan ve hiç kimseye benzemeyen ve eşi olmayan Allah’ım. Ey hacetleri yerine getiren, duâları kabul eden Allah ’ım, hâcetlerimizi kabul eyle. Ey istemeden veren ve istedikten sonra yine veren ve kudreti sonsuz olan Allah, Kur’ân ’ın ve Muhammed Mustafa’nın hürmetine duâmı kabul eyle.

Açıklama:

Bu duâ çok müessir bir duâdır. Bunda zerre kadar şüphe yoktur. Herhangi bir muradın husule gelmesi için okunacaktır. İhlâsla ve sağlam bir niyetle okunmalıdır ki netice husule gelsin.

bütünmuradların4

Türkçe Okunuşu:

Allahumme, yâ mufettihal ebvâb,yâ musebbibel esbâb, yâ mukallibel kulûbi vel ebsâr, yâ delîlel mütehayyirîn, yâ giyâsel müsteğisîn. Tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevveztü emri ileyke yâ Rabbi. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne ettayyibîn.

Türkçe Anlamı:

Ey kapıları açan, sebebleri hazırlayan, kalbleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım istiyenlere yardım eden Allah ’ım. Sana tevekkül ettim ey Rabbim, işimi Sana havale ettim ey Rabbim. Kuvvet ve kudret ancak yüce ve azîm olan Allah’ındır, O’nun tarafındandır. Allah’ın rahmeti Muhammed’in, âl ve ashabının hepsinin üzerine olsun.

Açıklama:

Bu duâ dilek duâsıdır. Hangi hususta olursa olsun dilediğinin halli için okunacaktır. Bilhassa her sabah yüz defa aynı niyetle okunmasında çok büyük bir isabet vardır. Cenâb-ı Hak’tan çeşitli isteklerimiz olabilir, bunların tahakkuku için yapacağımız duâlar inşâallah kabul olur. Duânın okunmasında çok önem vardır. Her sabah bu duâ en az yüz defa kadar okunması tavsiye edilmektedir. Tabii insanın gücü nisbetinde okunacaktır ve istenecek hususlar duâda istenecektir. Yüce Allah, Kur’ân’da yapılan duâları kabul edeceğini beyan buyurmuştur. İstemek bizden, vermek Allah’tandır. Allah kullarının menfaatini sever. Bizi bizden daha fazla düşünen Rabbül âlemindir. O’nun lütfü ve keremi sonsuzdur.

 

Kategori:Hacet Duaları

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.