Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

Sıkıntı Anında Yapılan Dua

Sıkıntı Anında Yapılan Dua  (1) “Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka hak ilah yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur.Göklerin ve Kerîm Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka hak ilah yoktur.”1 (2) “Allahım! Sadece senin rahmetini umarım.Göz açıp… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , ,

Üzüntü Ve Keder Anında Yapılan Dua

Üzüntü Ve Keder Anında Yapılan Dua 1) “Allahım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum.Alnım (kontrolüm) senin elindedir.Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Senin, benim hakkımdaki takdirin adâlettir.Kendini isimlendirdiğin yahut Kitabında indirdiğin, yahut kullarından birisine öğrettiğin, yahut katındaki gayb ilminde… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , ,

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Allahumme inn îabdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî biyedike, mazin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke… (Devamını OKU)

Bela ve Musibet Duaları, Çeşitli Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , ,

Ruh Hastalığı İçin Okunacak Duâ

Türkçe Okunuşu: Ve bi kudreti Bismillâhirrahmanirrahîm, İrfa ’ kadri veşrah sadrî ve yessir emri, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fazlike ve keremike ve ihsanike ya men hüve kâf, hâ, yâ, ayın, sâd, hâ mim ayın, sin kâf ve es’elüke… (Devamını OKU)

Hastalıklarla İlgili Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , ,

Vesveseyi Önleme Duası

Türkçe Okunuşu: Âmentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yûled, velem yekûn lehu küfüven ahad. Türkçe Anlamı: “Allah’a ve O’nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez, içmez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. O’na hiçbir şey… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Şeytanı Uzaklaştıran Dualar, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , ,

Korkudan Emin Olma Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim; Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe İbrahime ve İsmaile, veya münzile ’t-tevrât-i vel İncili ve ’z-Zebûri vel-Furkani, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, ve sallallahu alâ seyidina Muhammedin ve âlihi… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Sığınma Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , ,

Cafer-i Sadık’ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme, ya uddeti inde şiddeti veya avni inde kürbeti, uhrusni bi aynikelleti la tenâmü vekfünni bi rüknikellezi lâ yürâmu, verhamni bi kudretike aleyye felâ ehlüke ve ente recâi. Allahumme inneke ekberü ve ecellü ve akdirü mimma ehâfü ve… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , ,

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirine ve zulmizzâlimine ve keydil ümerâil hâsidine ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdü… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Sığınma Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , ,

Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyûn lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in Kadir, vec’alnî anil belâi vel kazâi bi hayrin… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , , ,

Belayı Kovma Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahu ya hayrel halasi, Muhammedun rasulullahi, Ya Hızru ve İlyas, ya Fettahu, ya Fettahu, Allahumme’ftah aleyna bâbel hayri bihakki innâ fetahna leke fethan mubînen ve yensurekallahu nasran azizen, la ilahe illallahül Melikül Hakkul Mübîn, Muhammeden… (Devamını OKU)

Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Belaları Önleme Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim; İlahi keyfe ed’ukeve ene ene,ve keyfe ekta’u recai ve ente ilahi,felakte’l bahre li-Musa aleyhisselam, ve necceytehuminel-garaki, Rabbi neccini mimma ene fihi, Rabbi hebli ferecen ve mahrecen birahmetike ya erhamerrahimine. Türkçe Anlamı: Allah’ım, Sana nasıl dua edeyim,halbuki ben… (Devamını OKU)

Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , , , , , ,

Cinlerden Korunma Duası

Türkçe Okunuşu: Kul euzü bi kelimatillahittammati. La yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma halaka ve zerae ve berae,ve min şerri ma yenzilü minessemai ve ma ya’rucü fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrücü minha, ve… (Devamını OKU)

Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,