Seçilmiş Özel Dualar

Ruhani Güce Sahip Olma Duâsı

Sıkıntıları Defetme Duâsı – Ruhani Güce Sahip Olma Duâsı Türkçe Okunuşu: Errahmanirrahimim, ya Rahmânu, ya Rahîmu, yâ Raûfû, yâ Atûfu, ecib yâ Cebrailü aleyhisselâm, alâ en tusahharalî kulübe cemî’il mahlûkatirrûhaniyyati minelulviyyâti ves’süfliyyâti, semi’an muti’an, bihakkırrahmânirrahîmi ve bi hakkıraûfil atûfi ve… (Devamını OKU)

Gizli Dualar, Ruhani Dualar, Seçilmiş Özel Dualar, Sırlı Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,

Cafer-i Sâdık’ın Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme ahyinî sa’iden ve emitni şehiden bi rahmetike ya erhamerrahimin. Türkçe Anlamı: Ey Allah’ım, beni sâid olarak dirilt ve şehit olarak öldür. Rahmetinle ey merhamet edicilerin merhamet edicisi. Açıklama: Bu dua iyi yaşamaya, şehit olarak ölmeye matuftur. Cafer-i… (Devamını OKU)

Büyüklerin Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , ,

Hz. Adem’in Seçme Duaları

Türkçe Okunuşu: Allahumme inni es’eluke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin, subhanekellahumme ve bi hamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsi, fağfirli fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente, fetüb aleyye inneke ente’t-Tevvabu’r-Rahim. Türkçe Anlamı: Ey Allah’ım, Muhammed’in ve O’nun âlinin hakkı için… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , ,

Enes ibni Malik’in Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme innî es’elüke bienne lekel hamdü velâ ilahe illâ entel Mennânu, ya Hannânü yâ Mennânü yâ Bediassemâvâti vel ardi. Yâ Zel celâli vel ikrâmi, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ve sallallahû sübhanehü alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin vekdi… (Devamını OKU)

Hacet Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , , , , ,

Muaz İbni Cebel’in Yaptığı Dua

Türkçe Okunuşu: Yâ Zelcelâli vel ikrâm, yâ Erhamerrâhimîn. Teveccehtü ileyke. Allâhumme innî esfelüke bienneke entellâhü lâ ilâhe illâ entel vâhidül ahadül ferdüssamedüllezî lem yelid velem yûled velem yekûn lehü küfüven ahadün.

Çeşitli Dualar, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , ,

Hz. Adem’in Duası (2)

Türkçe Okunuşu: Yâmen halakanî ve sevvânî, yâ men razakanî ve rabbânî, yâ men et’amenî ve sekanî Türkçe Anlamı: Ey beni yaratan ve düzenleyen, ey bana rızık veren ve terbiye eden, ey bana yediren ve içiren. Açıklama: Hz. Âdem’in bu ikinci… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , , , , , ,

Hz. Adem’in Duası (1)

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elüke bihakkı Muhammedin ve âli Muhammedin. Sübhaneke’llâhumme ve bihamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfirlî fe innehu lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente ve tüb aleyye inneke entet Tevvâbu’r-Rahîm. Türkçe Anlamı: Allah’ım; Muhammed’in hakkı ve O’nun âlinin hakkı… (Devamını OKU)

Peygamberlerin Duaları, Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , ,

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi – Seçme Duaları (7)

Türkçe Okunuşu: Allahummahfaznî anil-mevânii fî tarîki’l vusûli ileyke Türkçe Anlamı: Allah’ım, Sana gelen yolun mânilerinden beni koru Açıklama: İnsanla Allah arasında yetmiş bin perde vardır. Cihanda herşey sebebe bağlanmıştır. Sebepler Hakka ulaşmakta birer engeldir. Meselâ, insanın Kâbe’ye gitmesi esnasında yollarda… (Devamını OKU)

Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi – Seçme Duaları (6)

Türkçe Okunuşu: Allahumme inni es’elüke’l affe ve’l-âfiyete fiddîni veddünya vel-âhireti. Türkçe Anlamı: Allah ‘ım, Senden din, dünya ve âhiret sıhhatini ve bağışlamanı isterim. Açıklama: Bu duâda din, affa yönelik; dünya da, sıhhata yöneliktir. Âhiret hususundaki duâ ise, günahlardan dolayı çekilen… (Devamını OKU)

Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , ,

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi – Seçme Duaları (5)

Türkçe Okunuşu: Rabbî zidnî ılmen ve tevfîkan ve hüden. Türkçe Anlamı: Ya Rabbi, ilmimi, tevfik ve hidayetimi fazlalaştır. Açıklama: Bu dua seçkin kişilerin duasıdır. Yani havas tabakasının yaptıkları duadır. İstedikleri şeyler çok önemlidir.  Allah’ı bilme ilmi, Allah’ın muvaffakiyetini, sonsuz hidayetini… (Devamını OKU)

Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , , ,

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi – Seçme Duaları (4)

Türkçe Okunuşu: Yâ mukallibel kulûb, sebbit kalbî alâ dinike ve tâatike. Türkçe Anlamı: Ey kalbleri döndüren, kalbimi dinin ve taatın üzerine sabit kıl. Açıklama: Bu dua akşam namazının sünnetinden sonra okunursa daha isabetli olur. Ve arkasından üç defa: “Allahumme ecirni… (Devamını OKU)

Seçilmiş Özel Dualar

, , , ,

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi – Seçme Duaları (3)

Türkçe okunuşu: Allahummestür avratinâ ve âmin rav’âtina Türkçe Anlamı: Ayıplarımızı ört ve korkularımızdan bizi emin kıl Allah’ım. Açıklama: Rivayetlere göre Resûlullah efendimiz bu duayı hendek muharabesi esnasında beraberinde bulunan muharip ashab-ı kirama öğretmiştir. Bu dua hem dünya, hem de ahiret… (Devamını OKU)

Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , ,

Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi – Seçme Duaları (2)

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî eûzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfirüke limâ lâ a’lemü inneke ente Allâmü’l ğuyub. Türkçe Anlamı: Allah’ım sana birşeyi ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilirim ve istiğfar ederim, zira ben bilmem. Çünkü… (Devamını OKU)

Seçilmiş Özel Dualar

, , , , , , , , , , , , , ,