İçeriğe geç

Hz. Adem’in Seçme Duaları

Hz. Adem'in Seçme Duaları
Hz. Adem’in Seçme Duaları

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inni es’eluke bi hakkı Muhammedin ve âli Muhammedin, subhanekellahumme ve bi hamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsi, fağfirli fe innehü lâ yağfiruzzünûbe illâ ente, fetüb aleyye inneke ente’t-Tevvabu’r-Rahim.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, Muhammed’in ve O’nun âlinin hakkı için senden isterim. Seni noksan sıfatlardan berî, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni bağışla ey Rabbim. Şüphesiz ki günahları ancak sen bağışlarsın, Senden başka kimse bağışlayamaz. Tevbemi kabul et. Zira sen, çokca tevbeleri kabul eden ve bağışlayansın.

Hz. Adem'in Seçme Duaları

Türkçe Okunuşu:

Allahumme, ya Rabbi ya Hayyü ya Kayyûmü yâ Bedî’assemâvati vel ardi, yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimine.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, ey Rabbim, ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, celal ve ikram sahibi Allah’ım. Ey noksan sıfatlardan uzak, kemâl sıfatlarla mevsuf olan Allah’ım. Ben nefsime zulmedenlerden oldum.

Hz. Adem'in Seçme Duaları

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inni es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hattâ tuhyiye minel imâni birahmetike yâ Erhamerrahimin.
Allahumme sellim dinena velâ teslüb vaktennez’i imanenâ velâ tusallit aleyna menlâ yerhamnâ, verzukna hayreddünya vel âhireti, inneke alâ külli şey’in kadîr, ve bil icâbeti cedîr.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, Senden kalbimi marifet nuru ile ebedi olarak diriltmeni istiyorum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istiyorum ki rahmetinle, beni imanla canlandırasın, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.
Ey Allah’ım, dinimizi sâlim kıl, imanımızı son demde selb etme. Bize merhameti olmayanları üzerimize musallat kılma. Bizi dünya ve ahiret rızıkları ile rızıklandır. Zira sen herşeye Kâdirsin. İcâbete de layıksın.

Açıklama:

Bu dûada imanın korunması istenmektedir. Çünkü imân, ovada yanan kandile benzer. Esen rüzgardan o kandili korumak şart olduğu gibi, imanımızı da öylece korumamız ve korunması için Allah’a yalvarmamız ve yukarıda ki duaya devam etmemiz lazımdır. Ancak bu vesile ile arzumuza kavuşmuş ve imanımızı korumuş oluruz.

Hz. Adem'in Seçme Duaları

Türkçe Okunuşu:

Allahü-Hâdî ve aleyke i’timâdî, Allahü Veliyyü’t-tevfik ve hüve ni’mer’refik.

Türkçe Anlamı:

Ey hidayet edici Allah’ım, itimadım Sanadır. Allah tevfik sahibinin velisidir. O ne güzel arkadaştır.

Açıklama:

Bu duada Cenabı Hakk’ın hidayetine ve merhametine sığınma vardır. Ayrıca yüce mevla’dan tevfik ve kolaylık istenmektedir. Bu dua Hz. Adem’in yaptığı dualardandır. İnsanın her hususta Allah’a itimat etmesi ve O’na tam bir güvenle bağlanması gerekmektedir. Aksi halde hüsrana maruz kalmasına şüphe yoktur. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a güvenirse O, ona kâfidir.” (Talak,3)

Hz. Adem duası

 

Türkçe Okunuşu:

Li külli hevlin lâ ilâhe illallahu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve likülli zenbin estağfirullah, ve likülli musibetin innâ lillâh, ve li külli ni’metin elhamdülillah, ve li külli rızâin eşşükrü lillah, ve li külli a’cubetin sübhanallah ve li külli dîkin hasbiyallah, ve likülli kazâin ve kaderin tevekkeltü alallah, ve likülli tâatin ve ma’siyetin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah.

Türkçe Anlamı:

Her korkuya la ilahe illallah, her sıkıntı ve kedere maşaallah, her bir günaha estağfirullah, her musibete inna lillah, her nimete elhamdülillah, her rızaya eş-şükrü lillah, her acaip şeye sübhanallah, her darlığa hasbiyellah, her kaza ve kadere tevekkeltü alellah. Her tâat ve ma’siyete lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.

Açıklama:

İnsan denen varlık, çok zaman korkularla karşı karşıyadır. Korkuda “La ilahe illallah” demesi içindeki korkuyu kaybetmeye sebep olacaktır.

Her sıkıntı ve üzüntü anında “Mâşâallah” demelidir. Birçok peygamberler harb anında bunu söylemek suretiyle kalplerindeki sıkıntıyı izale eylemişlerdir. Büyüklerimiz tarafından yapılan deneyler bizim için bir delildir. Buna devam etmek iyidir.

Yine insan günah işlemekle meşguldür, ne kadar işlemiyorum derse yalandır. Bunun için günahtan hemen sonra: “Estağfirullah” demelidir. Çünkü peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde: “Ben günde yetmiş ile yüz arasında tevbe ediyorum. Sizler de tevbe edin.” buyurmuştur.

İnsan çok zaman musibetlerle karşı karşıya kalır, musibet insanın manevi bir kamçısıdır. İşte musibet geldiği anda “İnna lillahi” denecektir. Bakara suresinde Cenab-ı Hak: “Sizlere bir musibet isabet ettiği vakit ‘İnna lillahi ve inna aleyhi râciûn’ deyiniz.” buyurmuştur.

Mevla’nın bize nimetleri, lütuf ve keremleri de vardır. Bunlara kavuştuğumuzda “Elhamdüllillah” demeliyiz. Hamdetmek bütün nimetlerin karşılığını ödemek ve eldeki nimetin yok olmamasını sağlamaktır.

Rıza anında, sevinç halinde Allah’a şükredilmelidir. Çünkü şükür, nimetin çoğalmasına sebeptir.

Her taaccüb ettiğimiz an, “Sübhanallah” demeliyiz, Allah’a sığınmalıyız. Nasıl ki Mûsa aleyhiselam taşın içinde böceğin yediğini görüp buna şaşmış ve sübhanallah demişse, bizde böyle hayret veren ilahi hadiselere karşı “Sübhanallah” demeliyiz.

Her darlıkta “Hasbiyallah” demelidir. Allah kuluna kâfidir, demektir. Her kaza ve keder hadiseleri karşısında da “Tevekkeltü alallah” denmelidir.

Her taat ve ma’siyet zamanında “La havle velâ kuvvete illa billah” denmelidir. Bunlar bir peygamber tavsiyesidir. Hz. Adem’in seçtiği dualardan biridir.

Hz. Adem

 

Türkçe Okunuşu:

Allahumme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyeti, fakbel ma’zireti, ve ta’lemü hâcetî fe a’tinî suâli, ve ta’lemü mâ fi nefsi fağfirli zünubi.
Allahumme inni es’elüke imanen yübâşirü kalbî ve yakînen sâdikan hattâ a’lemu ennehü lâ yusîbunî illâ mâ ketebte aleyye ve raddınî bimâ kasemtelî.

Türkçe Anlamı:

Ey Allah’ım, muhakkak sen benim gizli ve açık işlerimi bilirsin, özrümü kabul et. Benim ihtiyacımı bilirsin, arzumu ver. İçimde olanı da bilirsin. Günahlarımı affeyle yâ Rabbi. Ben senden kalbime öyle bir iman ve yâkin vermeni istiyorum ki, Senin takdir etmiş olduğundan başka bir şeyin bana isabet etmeyeceğini bileyim ve Senin taksimatına razı olayım.

Açıklama:

Bu duada sızlanış vardır. bütün dileklerimizin kabulü için yalvarış var, Gönlümüzün safileşmesi ve iyi duygularla donanması istenmektedir. Ayrıca imanın kuvvetleşmesi, yakinimizin sağlanması dileğinde bulunuluyor. Nitekim İbrahim sûresinde bu duaya benzeyen ayet-i kerime Hz. İbrahim tarafından dua olarak okunmuştur. İşte bunda böyle bir özellik vardır. Herşeyden önce Allah’ın rızasının tahsili istenmektedir.

2015-06-29 09.58.50

 

Türkçe Okunuşu:

Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azîmi ve bihamdihi, lâ havle velâ kuvvete illa billah.

 

Kategori:Peygamberlerin DualarıSeçilmiş Özel Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.