İçeriğe geç

Nikah Duası

Nikah Duasi
Nikah Duasi

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahîm,

Allahumme ellif beynehumâ kemâ ellefte beyne ebînâ Âdeme ve ümminâ Havvâe aleyhimesselâm bil yümni ve lyüsrâ, ve kemâ ellefte beyne nebiyyinâ Muhammedin aleyhisselâm ve beyne ümminâ Âişete ve Hadîcetel kübrâ.

Allahumme, elkı beynehümâ meveddeten kemâ elkeyteha beyne Aliyyin radıyallâhu anhü ve Fâtımette’z-Zehrâ, ve kemâ elkeyteha beyne bintey Muhemmedin aleyhisselâmü ve Osmâne Zinnûreyni kel ğurretilğarrâi. Allahummec ‘al beynel helâleyni halâveten kemâ ca’alteha beyne Musa ve Safûrâe, vec’alhüma sârreyni bi hürmeti ümminâ Hâcere, inneke künte gaffâran, verhamhumâ bi hürmeti ümminâ Rahîmeten imreeti Eyyûbe, innehu kâne safiyyen ve sebûrâ.

Allahumme yessir emrehuma ve kessir umrehuma, verzukhuma nzken ya hayrerrâzikîne, ve kerrim halkehuma, ve haşşin hulükehumâ vehlüflehumâ halef en hayren yâ ahsenel hâlikîne.

Allahummerzukhumâ evlâden ahyâren velâ tec’alhüm eşkiyâe, esrâren, vec’alhüm şufe’âe livâlideyhimâ, sığâren ve kibâren ve ebrâren.

Allahumme’stürnâ, bi setrikel cemili binnikâhi anisseffâhi yâ Seffûhu, yâ Settâru, velâ tekşif sirrehumâ vağfir şerrehumâ yâ Gafûru yâ Gaffâru.

Allahumme kessir ümmete Muhammedin ve yessir ümmete Muhammed, bi hürmeti nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîne, ve selâmün alel mürseline vel hâmdüllillâhi rabbil âlemine.

Türkçe Anlamı:

“Rahman ve Rahim Allah adıyla,

Allah ’ım, babamız Âdem ve annemiz Havva’nın arasında ülfet verdiğin ve halkettiğin gibi, bu gençlerin arasına da öylece ülfet ve muhabbet nasib et, kolaylık ve bolluk ihsan et.

Muhammed Mustafa ile aileleri Hatice ile Âişe’nin arasında halkettiğin sevgi ve muhabbet gibi bunların arasında da öylece sevgi ve muhabbet nasip eyle.

Allah’ım, şu gençler arasında öyle bir sevgi halket ki, Hz. Ali ile Fâtıma anamızın arasında halkettiğin muhabbet gibi olsun.

Allah’ım, aralarında öyle bir sevgi yarat ki, Resûlullah’ın kızı ile damadı Hz. Osman ’ın arasındaki sevgi gibi olsun. Pırıl pırıl parlayan harikalar olsunlar.

Allah’ım, iki halâl arasında tatlılık ver. Musa ile hanımı Safrâ arasında verdiğin halavet ve tatlılık gibi.

Bu gençleri mes’ut kıl. Hz. İbrahim ile Hâcer anamızı mes’ut kıldığın gibi. Zira Sen affedici ve yarlığayıcısın.

Ve yine bu gençlere anamız Rahmet hürmeti için merhamet buyur, Eyüp aleyhisselâmın hanımına ve kendisine merhamet buyurduğun gibi. Zira Eyüp, hem sabreden ve hem de üzülen bir kimse idi.

Allah’ım, bunların işlerini kolay kıl, ömürlerini bol eyle, azıklarını çoğalt. Zira Sen azık verenlerin hayırlısısın. Yaratılışlarını güzel kıl, ahlâklarını iyi eyle. Kendilerinden hayırlı nesiller meydana getir. Zira Sen yaratıcıların en hayırlısısın.

Allah’ım, şu kadına ve erkeğe hayırlı evlâd nasip et, onlara kötü evlâd verme. Evlâdlarını kıyamet gününde ana ve babalarına şefaatçi kıl. Küçüklük ve büyüklük zamanlarında ana ve babalarına iyilik yapmalarını nasip eyle.

Allah’ım, iyilik perdesiyle bizi perdele, nikâhla bizi safahattan ve çeşitli günahlardan koru. Zira Sen günahları örtücüsün. Şunların sırlarını meydana çıkarma. Günahlarını bağışla. Sen affedicisin, ey çokça affeden Allah.

Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i çoğalt ve işlerini kolaylaştır; resulün Muhammed (s. a.s) ve O’nun âl ve ashabı hürmetine. Bütün peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.”

Açıklama:

Nikâh cemiyetlerinde okunacak olan bu duâ cidden çok şumüllü ve çok mübârek bir duâdır.

Bu duâdan o mecliste bulunan cemaat manen faydalanacaktır. Hem duâ edenlere, hem âmin diyenlere Allah’ın rahmeti kavuşacaktır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Ümmetimin en şereflisi nikâhını hafif yapandır.” buyurdu. Nikâh ne kadar tantanasız, düzgün ve sağlam olursa, o kadar hayrı ve bereketi olur. Bütün peygamberler, veliler ve iyiler nikâhı sükut ve tantanasız akdetmişler, desinlere kaçmamışlardır. Nikâh bir sırdır, Allah ile kulları arasında bir mânevî husustur. Karı koca arasında bir bağdır. Nikâhlı olan bir insanın küfür söylemesine, dine imana sövmesine dinimizin asla müsaadesi yoktur. Onun için müslümanlıkta, sık sık nikâh tazeleme işlemi yapılır ve yeniden nikâh tazelenmiş olur.

Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Nikâhlanınız, çoğalınız. Zira ben sizin kıyamette çokluğunuzla iftihar ederim. ” buyurmuştur. (Terğib ve’t-Terhîb, c. 2, s. 116)

Yine Peygamberimiz buyuruyor: “Benim yaratılışımı seven benim sünnetime bağlansın, sünnetimin birisi de nikahdır. ” (Sünen-i îbni Mâce.)

“Sizin en kötüleriniz bekârlarınızda. ” (Sünen-i İbni Mâce)

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Üç kişi ayrı ayrı şu amelleri yapmak üzere karar vermişlerdi: Birisi sabahlara kadar ibâdet; İkincisi, her gün oruç, üçüncüsü de karısından ayrılarak bir daha evlenmemek. Bunu sezen Peygamberimiz onlara şöyle buyurdu: “Benim Allah ’dan korkum sizden fazladır. Fakat ben geceleri ibadet için kalktığım gibi uyuduğum da oluyor, gündüzleri bazan oruç tutarım bazan yerim, evlendim ve evlenirim. Benim yolumdan başka yol tutanlar benden değillerdir. ”

Evlenmek yalnız hayvanı hisleri tatmin etmek değildir. Belki bir hayat arkadaşı seçip onunla beraber Hakka yaklaşmak ve nesil yetiştirmektir.

Hadis-i şerifte: “Dünyanın tümü eşyadır, o eşyanın en hayırlısı sâliha kadındır. ” buyurulmuştur.

Diğer bir hadiste: “Kişi evlenince dinin yarısını korur, diğer yarısı için de Cenab-ı Hak’tan korksun.” buyurulmuştur.

Evli insan bekârdan fazla kendisini haramlardan uzaklaştırır.

Onun için evlenmek ve hayırlı nesil yetiştirmek dinî bir vazifedir. Resûlullah’ın tavsiyesi de bu merkezdedir.

Kategori:Nikah ile İlgili Dualar

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.