Rızık Duaları

Korunma Duası – Din – Dünya – Aile – Mal

Korunma Duası “Allahümme inni es’elüke’l -afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye  ve ehli ve mali. Allahümmestür avrati ve amin rav’ati. Allahümme’hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve’an yemini ve’an şimali ve min fevki ve  e’uzü bi-azamatike” Anlamı: ”Allah’ım Dinim,Dünyam,ailem… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , ,

Borcu olanlar için Dua

Borcu Kolay Ödeme Duası Borcu rahat ödeyebilmek için Allah Resulü(s.a.v)’in müslümanlara öğrettiği dualardandır. “Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min galabetid deyni… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Geçim sıkıntısı ve darlıktan kurtulmak

Geçim sıkıntısınden kurtulmak ve rızık elde etmek için dua Geçim sıkıntısı,rızık darlığı çeken kimseler her gün (100) defa aşağıdaki duayı okumalıdır.Bu dua sebebiyle inşallah, geçim sıkıntısından, darlıktan kurtulup, geniş rızık elde ederler. “La ilahe İllahü’l-Hakimü’l-Kerim.la ilahe İllahü’l-Aliyyü’l-Azim.Sübhane Rabbi’s-Semavati- seb’i ve… (Devamını OKU)

Dert Duaları, Rızık Duaları, Sıkıntı Duaları

, , , , , , , , , , , , ,

Devletin Ve Nimetin Yok Olmaması İçin Dua

Devletin Ve Nimetin Yok Olmaması İçin Dua Devletin ve nimetin yok olmaması için dua. (Bismillâhirrahmânirrahîm, Allahumme innî eûzü bike min zehâbil devleti ve tağyir i’n ni’meti ve tah-vîlil afiyeti ve galabetişşekâveti alessaâdeti. Allahamme innî es ’elüke ziyâdeten fil ilmi ve… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , ,

Fakirlikten Kurtulma Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme Rabbessemâvati ve Rabbel arşil azîm. Rabbena ve Rabbe külli şey’in. Münzilettevrâti vel incili vel kur’an. Fâlikal habbi vennevâ. Eûzübike min şerri küllî şey’in, ente âhizun binâsiyetihi. Entel evvelü feleyse kableke şey’ün ve entel âhiru feleyse ba’deke şey’ün…. (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , ,

Rızık istemek için okunacak Dua

  Türkçe Okunuşu: Ve terzuku men teşâu bi gayri hisâb. Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin. Febteğu indellâhirrizka. Ve a’tednâ lehâ rızkan kerimen. İnnellâhe hüvel ganiyyül hamîd. Türkçe Anlamı: Sen kime dilersen ona sayısız rızık verirsin. Kendilerine hiç bir fenalık dokunmaksızın Allah’ın… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , ,

Mürüvvet İsteme Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme enzil aleynâ devleten min devletike, ve kudreten min kudretike. Ve niğmeten min niğmetike. Ve rızken min rızkike ve mâlen min mâlike ve hazineten min hazinetike ve sırren min sırrıke ve sitren min sitrike ve bereketen min bereketike…. (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , , ,

Helal Mala Kavuşma Duası

Türkçe Okunuşu: Allâhumme innîeûzü bike min f’ıtnetinnâri ve min azâbinnâr. Ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzu bike min azâbilkabri ve eûzû bike min fitnetil ginâ ve eûzü bike min fitnetil fakri ve eûzü bike min fitnetil Mesîhid-Deccal Türkçe… (Devamını OKU)

Korunma Duaları, Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , ,

Cimrilik ve Korkaklıktan Kurtulma Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme innî eûzü bike minel cebni vel-buhli Türkçe Anlamı: Allah’ım, korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Açıklama: Korkaklık, müslümana yakışmayan kötü bir haslettir. Ancak Allah’tan korkmak lâzımdır. Cimrilik ise Kur’an’da bir çok âyetlerle yasaklanmıştır. Cimri insanı ne Allah, ne… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , , , ,

Servet İsteme Duası

Türkçe Okunuşu: Allahumme innâ nes’elükelhüdâ vettukâ vel-afâfe vel-ğınâ. Türkçe Anlamı: Allah’ım, Senden hidâyet, takva, iffet ve helâl yoldan servet isterim. Açıklama: Burada hidâyet, takva, iffet ve zenginlik isteniyor.

Rızık Duaları

, , , , , , , , , , , , , ,

Rızkımızın Çoğalması için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummer’zuknâ, rızkan helâlen tayyîben bilâ keddin, vestecib duâenâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazîhateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca’ale hazâinehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erâde şey’en en yekûle… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , , , ,

Servetin Çoğalması için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Yâ Hâdiyel mudilîne, ve yâ Râhimel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirine, irham abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecma’ine, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmin, yâ Rabbel âlemine, velhamdülillâhi rabbil… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , ,

Rızkın Bollaşması için Okunacak Dua // Rızık Duası

Türkçe Okunuşu: Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel İkram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahumme in kâne rizkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu, ve in kâne ba’iden karribhu, ve in… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , ,