DUA Ayetleri

Esmaül Hüsna – El-Muid

Esmaül Hüsna – El-Muid el-Muid: Mahlukatım öldürdükten sonra tekrar dirilten. Yukanda da anlatıldığı üzere Cenab-ı Hak Muîd’dir, yani kullarını öldükten sonra diriltici ve canlandırıcıdır. Onların canlandırılması ya mükâfatlandırmak veya cezalandırmak içindir. İmanlılar mükâfatlanacak, imansızlar ise hüsrana sevk edileceklerdir. Onun için… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , , , , , , , ,

Esmaül Hüsna – El-Vehhab

Esmaül Hüsna – El-Vehhab el-Vehhab: Karşılıksız veren, hibe eden. Fazlasıyla hibe eden ve bağışlayan demektir. Kuluna çokça veren, verdiğinin karşılığım istemeyen ve sitem etmeyen demektir. İnsanların birbirine vermeleri böyle değildir. Onlar daima serzenişte bulunurlar, verdiklerini başa kakarlar. Fakat Allah verdiğini… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , , , , , ,

Ayetel Kürsi

Türkçe Okunuşu: Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul Kayyûm. Lâ te’huzuhü sinetün velâ nevmün. Lehü mâ fissemâvati vemâ fil ardi. Men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihi, ya’lemu ma beyne eydîhim ve ma halfehum, velâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihi illâ… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri, Korunma Duaları, Namaz Duaları

, , , , , , , , , , ,

Bakara Sûresi – 127. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ tegabbel minnâ. inneke entessemiul alîm. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bizden (yaptığımızı) kabul buyur. Şüphesiz sen (bizi hakkıyla) işiten ve bilensin. Açıklama: Bu duâ… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , ,

Al-i İmran Sûresi – 8. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbena la tüziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heblena  min ledünke rahmeten inneke entel vehhab. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra,… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , , , , ,

Bakara Sûresi – 201. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve gınâ azabennâr. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik, âhirette de güzellik ver ve… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , ,

Al-i İmran Sûresi – 147. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâğfirlena zünûbenâ ve israfenâ fî emrinâ ve sebbit egdêmenâ vensurnâ alâl gavmil kâfirîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. (Savaşta)… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , ,

Al-i İmran Sûresi – 53. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vettebe’nârrasûle fektübnâ meaşşâhidîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab’)a inandık ve Resûlü’n de peşinden gittik; artık bizi şehâdet edenlerle beraber… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

A’raf Sûresi – 23. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ zalemnâ enfüsena ve in lem teğfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hasirîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, eğer bizi bağışlamaz… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , , ,

Al-i İmran Sûresi – 194. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ ve atina ma ve ad tena alâ rusulike vela tühzina yevmel gıyameh. inneke la tuhliful mîâd. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , ,

Al-i İmran Sûresi – 193. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ innena semi’na münadiyen yünadî lil imâni en âminû birabbiküm fe âmenna rabbenâ fağfirlena zünûbena ve keffir anna seyyietina ve teveffena meal ebrâr. Türkçe… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, ,

İbrahim Sûresi – 37. Ayet

(Bazı Arapça harflerin Türkçe’de karşılığı olmadığını hatırlatmak ister ve Arapça metinden okumanızı tavsiye ederiz.) Türkçe Okunuşu: Rabbenâ innî eskentü min zürriyyeti bivâdin ğayri zî zer in inde beytikel muharrem Rabbenâ li yugimussalâte fec al ef i deten minennâsi tehvî ileyhim… (Devamını OKU)

DUA Ayetleri

, , , , , , , ,