İçeriğe geç

Aylar: Kasım 2013

İmanla Can Verme Duası

Imanla_Can_Verme_Duasi

Türkçe Okunuşu:

Allâhumme innî es’elüke hayrel mes ‘ele ti ve hayredduâi ve hayrennecâhi ve hayrel ameli ve heyressevabi, ve hayrel hayati ve hayrel memati ve sebbitnî ve sakkil mevâzînî ve hakkik imanî verfeğ derecetî ve takabbel salâtî, vağfir hatîetî. Ves es’elükedderecâtil ulâ minel cenneti, âmin.
Allâhumme innî es’elüke fevâtıhel hayri ve havâtımehu ve cevamiahu ve evvelehu ve âhirehu ve zâhirehu ve bâtinehu, vedderecâtil ulâ minel cenneti. Allâhumme innî es’elüke en tübârike lî fî sem’i ve fî basarî, ve fî ruhî ve fî halkî ve fî hulugi ve fî mahyâye ve fî memâtî ve fî amelî. Allâhumme ve takabbel hasenâtî ve es’elükel ulâ minel cenneti.

İmanı Muhafaza Duası

Imani_Muhafaza_Duasi

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim,
Allâhumme sellimnâ ve sellim dinenâ velâ teslüb vakten-nezği imânena, velâ tusallit aleyna men lâ yehâfüke velâ yerhamna. Verzuknâ hayreddünya vel âhireti inneke alâ külli şey’in  kadir.

İsm-i Azam Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim: Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr, Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr, Lâ ilâhe illâllâhül muttaliğüssettâr, Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyli vennehâr, Lâ ilâhe illallâhü…