Etiket arşivi: sigarayı bırakma duası

İrade Kuvvetliliği için Okunacak Dua


Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme yâ senede men lâ senede lehü. Ve yâ zuhre men lâ zuhre lehü. Ve yâ câmi’eÅŸÅŸettâti. Ve ya râhimel emvâti. Ä°rhamni rahmeten tuÄŸninî biha an rahmeti men sivâke.

Allahumme lâ emlikü linefsi nef’an ve la dârren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran. Allahumme vessî’li fîmâ rezaktenî. Ve bârik li fîmâ ve hebtenî. Ä°nneke alâ külli ÅŸey’in kadîr. Ve lâ tusallit aleyye bizünûbi men lâ yerhamunî yâ erhamerrâhimîn. Verzuknî hayre’ddünya vel âhireti yâ Rabbel âlemîn.

Ä°lahi, in afevteni fe lâ yenkusu fî mülkike ÅŸey’en. Ve in tu’azzibnî fe lâ yezîdu fi sultânike ÅŸey’un, inneke tecidü men yuazzibu gayrî, ve ene lâ ecidü men yerhamunî gayrüke, ferhamnî yâ rahîmu, yâ rahîmu, yâ rahîmu. Bi rahmetike ya erhamerrâhimîn.

Ä°lâhî, enel abdü’zzelîlü’l fakîrü’l âcizü, ve enter’rabbul azîzül ganiyyül kâdirü. Azziznî bi izzetike ve aÄŸninî bifazlike ammen sivâke ya rabbel âlemin.

Allahumme’ÄŸfirlî zünûbi ve keffir annî hatietî vec’alnî min ibâdike’ssâlihîne.

Açıklama:

Bu mübarek duâ çok canlı bir duadır. Hak’tan merhamet, rahmet, hayat, kuvvet ve saÄŸlam irade istemek için sığınılan dualardan bir tanesidir. Ayrıca insanın kendi kendine hiçbirÅŸeye gücü yetmediÄŸine, ne menfaat ve ne de mazarrat def edemeyeceÄŸini beyan hususunda bir rehberdir.

Ayrıca rızkın geniÅŸlemesi, çoluk çocuÄŸun terbiyeli ve imanlı yetiÅŸmesini temin için de okunmaktadır. Düya ve ahiretin saadeti, sıhhat ve afiyetin önemi de belirtilmektedir. Nefsimize zulmettiÄŸimizi, çeÅŸitli günahları bile bile yaptığımızı ve bunları anlar olduÄŸumuzu da bu duada belirtmekteyiz. Demek istiyoruz ki: Allah’ım, eÄŸer beni affedersen mülkünden hiçbirÅŸey kaybetmezsin. EÄŸer bana azab edersen mülkünde hiçbirÅŸey fazlalaÅŸmaz. Ben senden baÅŸka merhamet edeni bulamadım. Öyle ise bana merhamet et, ey merhamet edicilerin en merhametlisi Allah’ım. Ben zelil, fakir ve aciz bir kimseyim, sen ise aziz, gani ve kâdirsin; izzetinle beni aziz kıl, fazlınla beni zengin kıl, kimseye beni muhtaç etme ey Alemlerin rabbi olan Allah’ım. Allah’ım günahlarımı maÄŸfiret et ve hatalarımı mahvet. Beni iyi kullardan eyle.

İşte bu duada buna ait dilekler mevcuttur. Bu dileklerden başka daha birçok münacatlar ve sığıntılar vardır. Yeter ki gönül hoşluğu ile ve kalb ferahlığı ile okunsun.

Kaynak Kitap: Mecmuatul Ahzab (Büyük Dua Kitabı) // Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi