Yemeğe Başlanırken Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahumme bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bismillâh. Türkçe Anlamı: Allah’ım rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum. Açıklama: Yiyeceğimizi bereketlendirmek için mutlaka dua okumalı ve başlangıçta besmele çekmeliyiz. Ancak bu… (Devamını OKU)

Yemek Duaları

, , , , , , , ,

Sıkıntı Anlarında Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İlâhi, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , ,

Perşembe Günü (Gündüz) Namazı

İkrime yolu ile gelen bir rivayette; İbn-i Abbas (r.a.) Resulullah (s.a.v.) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır; – “Bir kimse, perşembe günü öğlenle ikindi arasında iki rekat namaz kılar ise, Allah-û teala o kimseye recep, şaban ve ramazan ayını oruçlu geçirmiş gibi… (Devamını OKU)

Faziletli Namazlar

, , , , , , , , ,

Azgın Nefsi Islah Etme Duası

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâraten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsike mûliaten. Ve lisahatike mutaarizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlik’in, kesîretül ileli. Tavîletül emeli. İn messeheş’şerru tecze’ü. Ve in messehül hayrü temne’u…. (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nur Duası 2

  Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumme nevvir ayni bi hürmetismi Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti fi’li Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sırri Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sıdgi Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti… (Devamını OKU)

Nurlanma Duaları

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nur Duası 1

  Türkçe Okunuşu: BismillahirRahmanirRahim Allahummec’alni nûran ve fî kalbî nûran ve fî aklî nûran  ve fî sem’î nûran ve fî besari nûran ve min fevgi nûran ve an yemini nûran ve an şimali nûran. Allahumme zıdni nûran ve a’tini nûran… (Devamını OKU)

Nurlanma Duaları

, , , , , , , , , , , ,

Rızkımızın Çoğalması için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Allahummer’zuknâ, rızkan helâlen tayyîben bilâ keddin, vestecib duâenâ bilâ reddin, ve neûzübike anilfazîhateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzûnin ve mağmûmin, sübhâne men ca’ale hazâinehü bi kudretihi beynel kâfi ven-nûn, innemâ emrühü izâ erâde şey’en en yekûle… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , , , ,

Servetin Çoğalması için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Yâ Hâdiyel mudilîne, ve yâ Râhimel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirine, irham abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecma’ine, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmin, yâ Rabbel âlemine, velhamdülillâhi rabbil… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , , , , ,

Rızkın Bollaşması için Okunacak Dua // Rızık Duası

Türkçe Okunuşu: Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Zel Celâli vel İkram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahumme in kâne rizkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu, ve in kâne ba’iden karribhu, ve in… (Devamını OKU)

Rızık Duaları

, , , , , ,

Gönlün Ferahlanması için Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumme innî es’elüke yâ âlimel hafiyyeti, yâ menissemâü bi kudretihi mebniyyetün. Yâ menil arda bi kudretihi medhiyyetün. Ve yâ menişşemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrikatün müdîetün. Ve yâ mukbilen alâ külli nefsin zekiyyetin, ve yâ meskine ru’bil hâifine… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , ,

İrade Kuvvetliliği için Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Allahumme yâ senede men lâ senede lehü. Ve yâ zuhre men lâ zuhre lehü. Ve yâ câmi’eşşettâti. Ve ya râhimel emvâti. İrhamni rahmeten tuğninî biha an rahmeti men sivâke. Allahumme lâ emlikü linefsi nef’an ve la dârren… (Devamını OKU)

Çeşitli Dualar

, , , , , , , , , , , ,